אורך הלולב

שאלה:

מה צריך להיות אורך הלולב?

תשובה:

במשנה בסוכה (כט:) לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר.
ובגמרא (לב:) “אמר רב יהודה אמר שמואל שיעור הדס וערבה שלשה ולולב
ארבעה, כדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפח.
ו ר’ פרנך אמר ר’ יוחנן, שדרו של לולב צריך שיצא מן ההדס טפח.”

כידוע הלולב בנוי בצורה כזו שיש לו שדרה שממנה יוצאים עלים לשני הכיוונים, בגמר שדרה זו גדלים העלים העליונים וממשיכים מעבר לשדרה.
ובזה נחלקו שמואל ור’ יוחנן:
האם שיעור הלולב שצריך שיהא בו טפח יותר מההדס, כולל גם את עליו העליונים – כן כדעת שמואל, או רק את השדרה ללא העלים- כך לדעת רבי יוחנן.
ידוע שהלכה כר’ יוחנן לגבי שמואל, ועל כן צריך שתהא שדרת הלולב גבוהה טפח מעל גבי סוף ההדס והערבה.
ובר”ן כתב דמסתבר שאם הוסיף באורך ההדס והערבה כמה שהוסיף, תמיד צריך ששדרת הלולב תהיה מעליהם.
כמו שבלולב אורכו נמדד בשדרה בלבד, ולא במלוא אורכו עם העלים, כך בהדס וערבה שעורם הוא בעץ ולא בעלים העליונים.

נחלקו הראשונים באיזה טפח אנחנו מודדים? המנהג שאנחנו נוהגים כיום, נחלקו בו ר’ חיים נאה והחזון איש.
לפי ר’ חיים נאה וכן מנהג ירושלים, טפח הוא 8 ס”מ ולכן אורך ההדס והערבה הוא 24 ס”מ.
ואורך הלולב שגדול מהם בטפח הוא 32 ס”מ.
לפי החזו”א, טפח הוא 10 ס”מ ולכן אורך ההדס והערבה הוא 30 ס”מ ואורך הלולב הוא 40 ס”מ.
משום הידור מצווה משתדלים בלקיחת ארבעת המינים לנהוג לחומרא כחזו”א.

כאמור, כל האורכים הללו הם בשדרת הלולב, ובעץ ההדס והערבה.
אך יש לשים לב, בהדס ובערבה העלים היוצאים מעבר לעץ גובהם מועט.
מה שאין כן בלולב שבו לפעמים יש הפרש גדול מאוד בין סיום השדרה, ובין סיום הלולב כולו כולל עליו העליונים.
ולכן יש שטועים בדבר, ולוקחים לולב שארוך יותר מ40 ס”מ בהרבה בו בזמן שעיתים שדרתו הינה פחות מכך, ואם כן היא פסולה (אם תהא פחות מ32 ס”מ כגר”ח נאה)
כמו כן אם מהדרים בהדס וערבה ארוכים יותר מ30 ס”מ צריך ששדרת הלולב תהא גדולה יותר מ40 ס”מ, והעיקר שתבלוט 10 ס”מ יותר מהערבה וההדס.
נראה גם כן שאפילו אם הלולב ארוך דיו בשדרה כיון שצריך שיבלוט טפח מעבר להדס והערבה כדי לנענע. צריך להיזהר שלא להגביה ההדס והערבה מעבר לקצה הלולב.
מקורות: סוכה לב:. שו”ע או”ח סימן תק”ן.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן