איסור לא ילבש בפורים

שאלה:

האם מותר לבן ללבוש בפורים תחפושת עם בגדי בת ולהיפך, או שמא יש בזה איסור של “לא ילבש גבר לבוש אשה”?

תשובה:

בהגהת הרמ”א או”ח סימן תרצ”ז סעיף ח’ מובא:
“מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר אין איסור בדבר כיון שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא, וכן בלבישת כלאים דרבנן, וי”א שאסור, אבל המנהג כסברא הראשונה”.

ענין זה של התחפשות גבר לאשה ולהיפך עורר התנגדות אצל פוסקים רבים, שחשו לדין תורה של איסור לבישת לבוש אשה על ידי גב ר ולבוש גבר לאשה.
אסור זה של “לא ילבש” מוסבר על ידי פוסקים רבים, כמחסום בפני פריצות בה הגבר המתדמה לאשה משתלב בתוך הנשים, או האשה בגברים, דבר שמביא לידי קלות ראש ועלול לגרום לעבירות רבות בערבוב שבין המינים.
אמנם יש שהתירו זאת בפורים משום שמחת היום “ימי משתה ושמחה”. וכן כרמז ל”נהפוך הוא” שבמגילה, שכל ענינה היפוך המצב בו ישראל נשלטים על ידי שונאיהם הרוצים להשמידם, למצב בו הם השולטים בשונאיהם.
וכל זמן שאין הגבר לובש כאשה ממש, והאשה כגבר ממש, אלא לובשים בגד שמזהה אותם חוץ מהתחפושת, וידוע שהוא לשם השמחה – מותר.
סבה נוספת להיתר, כיון שידוע שכך נעשה היום עם “היפוכים” נוספים שהיו נוהגים, כשתית חלב שקדים עם בשר, כשתית דם דגים, כביכול איסור ולכן שמים שקדים ליד החלב וקשקשים ליד הדגים, שלא יטעו חס וחלילה, שעוברים ממש על הדין.
כיון שכך אף היפוך הלבוש ביום זה בדוקא גלוי לכל שאינו בא לשם תערובת במינים, ועל כך התירוהו.
עם כל התחפושת עלינו לדעת כי “מגילת אסתר” עיקר מהותה לגלות את ההסתר, לחשוף את הפנימיות הקדושה והטהורה שבנו, ובע”ה נצליח לעשות כן.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן