אכילה בשקיעה במוצאי שבת

שאלה:

האם מותר לאכול כאשר מגיע זמן השקיעה של מוצאי שבת?

תשובה:

הגמרא בפסחים, מביאה שכאשר מגיע חשכה של מוצאי שבת אסור להתחיל לאכול או לשתות יין או שכר, אך מים מותר (להלכה).
וכן פסק בשו”ע:
“אסור לאכול שום דבר או לשתות יין או שאר משקים, חוץ ממים, עד שיבדיל”.

דין זה נאמר לעניין התחלת אכילה, אך מי שנמצא תוך כדי סעודה שלישית אף משחשכה יכול להמשיך בסעודתו.
מי שלא אכל סעודה שלישית.
מביא המשנה ברורה, שאפשר להקל כדעות הסוברות שבין השמשות (הזמן משקיעת החמה עד צאת הכוכבים – שהוא ספק יום ספק לילה) מותר וצריך לאכול משום מצוות סעודה שלישית.
במשנה ברורה הקל אף למי שתאב לאכול ולשתות וכבר אכל סעודה שלישית להתחיל לאכול עד חצי שעה קודם צאת הכוכבים.
ודבריו אלו הם לפי השו”ע שפסק כשיטת ר”ת לעניין שקיעה וצאת הכוכבים. ולשיטת ר”ת אחר השקיעה שלנו עדיין יום גמור הוא כ- 72 דקות ורק אחר כך מתחיל בין השמשות.
אמנם המשנה ברורה סובר להחמיר כגאונים והגר”א שבין השמשות מתחיל עם השקיעה שלנו. אך סובר שבתאב לאכול אפשר להקל.
אולם אנו כאן בא”י פוסקים כגאונים והגר”א לכל דבר. אפילו לעניין איסורי תורה, כעשיית מלאכה אחר צאת הכוכבים במוצאי שבת. כאשר לשיטת ר”ת עדיין יום גמור הוא וצריך לחכות לצאת הכוכבים הגמור. וכן לעניין אכילה במוצאי יום כיפור.
אנו סוברים שמהשקיעה (כפי המופיע בלוח) מתחיל בי השמשות שהוא 13 וחצי דקות ואחר כך מגיע צאת הכוכבים שזהו הלילה. ולכן מי שלא אכל סעודה שלישית יכול להתחיל באכילה עד 13 וחצי דקות מהשקיעה ולא יותר.
ודווקא משום מצוות סעודה שלישית ולא משום תאווה לאכילה.
עם צאת השבת, עדיין אסורים באכילה ובשתייה עד ההבדלה אולם אם אין לו יין או שאר משקים שמותר להבדיל עליהם.
בגמרא מסופר על אמימר שלן בתענית עד למחרת שהשיג יין.
אך נחלקו אם עשה כן דרך חסידות, אך באמת מותר לאכול אחר שיבדיל בתפילתו ב – “אתה חוננתנו”, או שמא כך ההלכה לכולם.
המשנה ברורה סובר שיש להחמיר כדעה שזו הלכה לכולם, אמנם סובר הוא, שלא יאכל עד יום א’ בחצות היום, ואז אפילו לא הבדיל עדיין, מותר באכילה ושתייה.
אמנם אדם חלש שקשה לו התענית, יכול להקל ולאכול במוצ”ש.
בערוך השולחן – חולק וסובר שהדבר תלוי: אם מצפה שיהיה לו יין למחרת ימתין ולא יאכל, אך באינו יודע אם יהיה לו יין למחרת – יכול לאכול מיד.
לסיכום: אין להתחיל לאכול לאחר השקיעה במוצאי שבת, אמנם הנמצא תוך סעודתו יכול להמשיך.
מי שעדיין לא סעד סעודה שלישית יכול להתחיל באכילה תוך 13 וחצי דקות אחר השקיעה.
אחר צאת השבת אין לאכול עד שיבדיל, ואם אין לו במה להבדיל ויודע שמחר יהיה לו ימתין, ואם לאו יכול לאכול ולשתות. ובחלש לכל הדעות יכול לאכול ולשתות.

מקורות: פסחים ק”ה. שו”ע או”ח סימן רצ”ט, מ”ב וערה”ש.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן