בניה בבחול בשבת

שאלה:

האם מותר לבנות בחול בשבת?

תשובה:

בשאלה זו ישנן כמה בעיות: א. מוקצה ב. בונה.
א. חול אינו כלי ונקרא “מוקצה מחמת גופו”, ואין לו שום היתר טלטול. אמנם, חול שהוכן מערב שבת לשימוש, כבזמנם, שלא הייתה להם רצפת אבן והוצרכו לחול בכדי לכסות רוק וכדומה, ממילא אינו מוקצה שכן הכינוהו לשימוש בשבת .
אלא ששימוש של משחק שנוי במחלוקת, ובפשטות דעת המחבר בשולחן ערוך, משחק לא נקרא שימוש, ואף שהוכן למשחק עדין מוקצה הוא. אמנם דעת הרמ”א אינה כן, ואף שימוש למשחק נקרא שימוש שמוריד שם המוקצה מהחול.
ב. חול דק כחול הים אין בו בעיה מלבד “מוקצה”, כיון שאי אפשר לעשות בו גומא או לבנות בו.
אולם חול שהורטב במים, או שאינו דק כל כך, ויש אפשרות לבנות עמו או לעשות בו גומא, אפילו אינו מוקצה, יש בעיה בשימוש בו בשבת.
בונה בקרקע חייב אפילו בכל שהוא, ואם כן, מי שבונה באדמה או ממלא גומא או חופר גומא, חייב מהתורה. אמנם אם הדבר נעשה לזמן, נחלקו בדבר אם יש בנין לשעה אם לאו.

לסיכום:

אסור לבנות בחול בשבת, אמנם בחול דק שאי אפשר לבנות בו או לעשות בו גומא, והוכן למשחק מערב שבת.
לאשכנזים, הפוסקים כרמ”א, מותר הדבר.
לספרדים. הפוסקים כמחבר בשולחן ערוך, עדיין נקרא מוקצה ואסור בטלטול.

מקורות: רמב”ם הלכות שבת פ”י הי”ב, שו”ע או”ח סימן ש”ח סעיף מ”ה, משנה ברורה, כף החיים סקרנ”ז, שמירת שבת כהלכתה פרק ט”ז סע’ י’.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן