גילוח

שאלה:

היכן אסור להתגלח, והאם אסור בכל כלי?

תשובה:

נאמר בתורה (ויקרא י”ט, כ”ז):
“לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך”.

יש כאן שני איסורים: הקפת פאת הראש והשחתת פאת הזקן.
פאות הראש הן שתיים, בסוף הראש מקום חיבורו ללחי מימין ומשמאל.
פאות הזקן הן חמש, ונחלקו הראשונים במיקומן, ולכן מסיק הרא”ש וכן השו”ע (יו”ד סימן קפ”א סעיף י”א ) ובלשונו של השו”ע:
“פאות הזקן הן ה’ ורבו בהם הדעות, לפיכך ירא שמיים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל”.

וברמ”א מוסיף: אפילו תחת הגרון.
בפאת הזקן נקטה התורה לשון השחתה, ונפסק כי השחתה היא בתער. אך גילוח שאינו השחתה כמו בסם או מספריים מותר.
לעומת זאת בפאת הראש נקטה התורה לשון הקפה. ונחלקו הראשונים האם הקפה זו דינה כהשחתה. הרמב”ם סובר שאף כאן אינו חייב אלא בתער, אך מספריים כעין תער מותר. אך הרא”ש סובר שאף במספריים כעין תער (הסמוכות לבשר) אסור.
ופסק בשו”ע לחוש לדעת הרא”ש ולא להקיף פאת הראש אפילו במספריים כעין תער דהיינו הסמוכות לבשר.

לסיכום:

אסור להקיף פאת הראש דהיינו השיער מסוף הראש המתחבר ללחי. ומקום הפאה משער שעל פדחתו עד למטה מהאוזן מקום חיבור הלחי התחתון (הלסת) שהוא בערך בחצי האוזן. ונאסר בין בתער בין במספרים הסמוכות לבשר שהן כעין תער. וכן אסור להשחית פאת הזקן. ומחמת המחלוקת ראוי לא להשחית בתער את כל זקנו ואף תחת הלחי, אך לא נאסר אלא בתער ובשאר מותר אף במספרים שהם כעין תער.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן