ד’ המינים ביום השני של סוכות

שאלה:

האם יש שוני בהלכות ארבעת המינים השנה כאשר אין נוטלים אותם אלא ביום השני?

תשובה:

ראשית צריך לדעת כי מהתורה מצוות לקיחת ד’ מינים היא במקדש – שבעה ימים. בשאר המקומות היום הראשון בלבד.
משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי, שתהא מצווה זו נוהגת בכל מקום.
אך כיון שאינה אלא מדרבנן בשאר הימים, הקלו בכמה דינים לעומת היום הראשון שהוא מהתורה.
בדיני ארבעת המינים אנו מוצאים שלושה דברים עיקריים:
א. בעלות – ‘ולקחתם לכם’ – משלכם. (ולא שאול או גזול).
I. ‘ולקחתם’ – שתהיה לקיחה תמה.
א. ‘פרי עץ הדר ‘- שיהיו מהודרים, ואין הכוונה להדור הרגיל במצוות של “זה א – לי ואנוהו” השיך גם כאן, אלא דינים מיוחדים שנצרכים משום “הדר” וחסרונם פוסל.

כמובן שבראש ובראשונה, צריך שיהיו אלא המינים שהתורה נתכוונה להם ובשיעור שקבעו חכמים.
בשאר הימים (שהם מדרבנן), הדינים משתנים:
א. בעלות, אין צורך, ו יוצאים בלולב שאול. אמנם בלולב גזול אין יוצאים מסיבה אחרת של מצווה הבאה בעבירה.
ב. לקיחה תמה, אין צורך בשאר הימים. ולכן, הפסולים מצד לקיחה תמה, אינם פוסלים בשאר הימים. הפסולים השייכים ביום הראשון בלבד הם:
1) חסר, ולכן אתרוג, שנחסר או ניקב או ניטל עוקצו או נימוח, כשר ובפרט שיישאר שיעור כביצה.
2) נחלקה התיומת. הפסול שקיים בלולב של נחלקה התיומת היינו נעלה האמצעי ובו מחמירים לכתחילה שיהא סגור לגמרי, אינו פוסל בשאר ימים.
3) נראה כמו הימניק. הפסול שקיים בלולב שהעלה האמצעי, נסדק עד שנראה כשני עלים. נחלקו בו האחרונים, אם פסול משום “לקיחה תמה” או “הדר”. ולהרבה פוסקים אינו פוסל בשאר ימים. אך יש שהחמירו בדבר.

בהדס ובערבה – אין פסולי לקיחה תמה.
לגבי הקטגוריה השלישית – הדר. נחלקו בדבר בראשונים, אם פסול זה הוא רק ביום הראשון או אף בשאר ימים. המחבר פוסק שאינם פוסלים אלא ביום הראשון, אך הרמ”א שם פוסק להחמיר גם בשאר ימים.
ובכף החיים – כתב דמשום ספק ברכות להקל, מחמירים לכתחילה כנגד השוע’ וצריך לפסול גם בשאר ימים.

הצורך הוא בארבעה מינים דווקא, ולא אתרוג מורכב, הדס שוטה, צפצפה כערבה, קיים בכל הימים.
וכן יש צורך בשיעור הנכון: אתרוג – כביצה. לולב – 4 טפחים (40 ס”מ לחזו”א 32 לגר”ח נאה) לפחות, בשדרה היינו עד תחילת העלה האחרון. הדס וערבה – 3 טפחים (30 ס”מ לחזו”א 24 לגר”ח נאה)

מקורות: שו”ע סימן תרמ”ט סעיף ה’, משנה ברורה, ערוך השולחן ס”ק ט”ו – י”ח.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן