הבדלה ללא יין

שאלה:

כשאין יין האם אפשר לעשות הבדלה על מים עם מיץ ממותק?

תשובה:

בגמרא פסחים (קז עא) מובא סיפור על אמימר שהגיע למקומם של מר ינוקא ומר קשישא בני רב חסדא, וכשהגיע זמן הבדלה הביאו לו שכר ולא הבדיל וישן בלא לאכול עד שהביאו לו למחרת יין והבדיל עליו. בשנה אחרת שוב הגיע אמימר וכשהגיעה שעת ההבדלה הביאו לו שוב פעם שכר אמר אם כן זהו “חמר מדינה” והבדיל עליו.
ומסביר ברשב”ם – שכוונתו “חמר מדינה” דהיינו “יין המדינה” כי במקום זה אין יין אחר ועל כן משקה זה הוא “יין” שם ומבדילים עליו, אך אין מבדילים על מים אפילו כשאין יין או שכר.
וכך פוסק השוע’ (או”ח רצ”ו סעי’ ב’):
“ואין מבדילים על הפת אבל על השכר מבדילין, אם הוא חמר מדינה והוא הדין לשאר משקים חוץ מן המים”.
וכך הביא השו”ע (רע”ב, ט) לגבי קידוש:
“במקום שאין יין מצוי י”א שמקדשין על שכר ושאר משקין חוץ מן המים…”
בהגדרת “חמר מדינה”, נחלקו הפוסקים האם כוונת הרשב”ם שאין למים דין “חמר מדינה” היא כיון שאין זה משקה משכר, כמו שכר, בירה וכדומה. ולפי זה גם שאר משקים, כקפה, תה, חלב, קוקה קולה ועוד, אי אפשר להבדיל עליהם, או שאף שאר משקין שאין משכרין נחשבים “חמר מדינה” חוץ ממים מפני שאינם חשובים ולפי זה תה, קפה, חלב וכדומה נחשבים משקים חשובים, ועל כן יש להם דין “חמר מדינה.
לדעת החולקים שחלב אינו משקה מדינה, גם כן נחלקו: האם כיון שאין רגילים לשתות חלב למשקה, ואם כן קפה שחור או קפה עם חלב וכן תה – הרי רגילים לשתותם ויהא להם דין של “חמר מדינה”. כך פסקו ערוך השולחן, האדר”ת, הציץ אליעזר ועוד.
לעומתם הגר”ע יוסף שליט”א ביביע אומר חולק וסובר דכיון שאינם משכרים אין להבדיל עליהם, וקרוב הדבר להיות ברכה לבטלה.

ולענין משקאות כקוקה קולה, מצד אחד הרי שותים מהם הרבה ואף יותר מקפה ותה.
אך השאלה כיצד להגדירם, בערוך השולחן בדברו על קפה ותה כותב שכיון שהם מבושלים אינם כסתם מים ואם כן יש לדון האם משקה קל שאינו מבושל דומה למים או שמא עצם עשיתם עם גז וטעם מפקיע אותם מהיות מים. אך לפי זה מים עם מיץ ממותק, עדיין יחשבו מים.
באגרות משה – סובר לחלק בין משקאות קלים ששותים אותם רק לצמא, אך לא לכבד בהם אורחים, מה שאין כן בקפה ותה, חילוק זה לא ברור לגמרי שהרי כיום רגילים לכבד אורחים אף במשקאות קלים, אמנם מים עם מיץ נשתים בעיקר לצמא.

לסיכום:

בשעת הדחק כשאין יין, אפשר להבדיל על קפה, תה מתוק או חלב, אך יש להימנע מהבדלה על משקאות קלים, ובפרט לא על מים עם מיץ ממותק.
מקורות: פסחים קז., שוע’ אוח’ סי’ רעב’ סעי’ ט’ ורצו’ סעי’ ב’ ומשנה ברורה שם, ערוך השולחן רעב’

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן