הדרכה לפני מי לכתוב צוואה

שאלה:

מי שרוצה לכתוב צוואה, האם יכתוב את הצוואה רק כדין תורה, או שיכתוב את הצוואה אצל עו”ד וכך היא תהיה ג”כ תקינה ע”פ חוקי המדינה?

תשובה:

הרוצה להכין צוואה צריך לכתוב את הצוואה ע”פ דין תורה כדי שהקנין בשטר הצוואה יהיה כדין. אבל כדאי לכתוב את הצוואה ג”כ אצל עו”ד כפי שמקובל בחוקי המדינה כדי שיוכל לממש את הצוואה בקלות.

מקורות:

עיין בשו”ע חו”מ חלק ג’ סימן רנ”ז סעיף ז’ ברמ”א: “ולכן בריא שרוצה לחלוק נכסיו אחרי מותו שלא יריבו יורשיו אחריו ורוצה לעשות סדר צוואה בעודו בריא צריך להקנות בקנין ואפ’ קנין אינו מהני אם רוצה ליתן דבר שאינו בידו אז, דאין אדם מקנה דבר שלא ברשותו. ואין מהני אלא דרך הודאה שמודה שחייב לכל אחד מהן כפי מה שירצה”.

אך משו”ת אגרות משה משמע שאפי’ צוואה שלא נכתבה כדין תורה כיון שבית משפט היא מועילה, אז גם מועילה מדין תורה כי מקנה בלב שלם כי חושב שבבית משפט הצוואה מועילה.

עיין אגרות משה (אבן העזר ח”א סימן ק”ד) כתב: ב”דבר צוואת האשה בערכאות על כספיה שמונחים בבנק” וכתב שם “אך בעצם מסתבר לע”ד שצוואה כזו שוודאי יתקיים כדברי המצוה בדינא דמלכותא, א”צ קנין שאין לך קנין גדול מזה. וממילא כיון שא”צ קנין מועיל מדינא אף נגד היורשין אף שהוא מתנה לאחר מיתה…וזהו טעם גדול למה שבארץ הזאת נוהגים לסמוך על צואות כאלו ואין חוששין מליקח המעות לצדקה, ואם כי לא נחתו לזה מ”מ כיוונו האמת. ואם אינם נביאים, בני נביאים הם”.

ועיין עוד בשו”ת אחיעזר ח”ג סימן ל”ד שכתב “גם מכבר הייתי מצדד לומר דהיכא שמי שצוה המת ליתן לו, הוא מוחזק מטעם דינא דמלכותא בקיום הצוואה ע”י ערכאות לא בעינן הושלש מתחילה לכך…”

ועיין בספר שורת הדין (מכין שער המשפט) כרך ב’ בסוף הספר בפרק “נספח” עמוד של”ז בנושא “צוואה עריכתה וניסוחה” מאת הרב מיכאל בלייכר שליט”א.

ועיין בספר אוצר השטרות הנהוגים בישראל מאת אשר גולאק עמוד 110 בנושא “שטרי צוואה”.

ועיין עוד בספר תחומין חלק י”ג עמוד 317 בנושא “צוואה כהלכה” מאת הרב ח’ שלמה שאנן. ועיין עוד שם בעמוד 323 סעיף ז’ בנושא “מנהג ודינא דמלכותא”.

ועיין בספר פתחי חושן הלכות ירושה ואישות פרק ד’ סעיף ל”ד “צוואה שאין בה קנין ואין לה תוקף ע”פ דין תורה אע”פ שהיא “תקפה בדיניהם, אסור לגבות בה, ויש אומרים שמ”מ אם כבר הוגשה לערכאות יש בה משום מצוה לקיים דברי המת…”

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן