הוספות בתפילות עשרת ימי תשובה

שאלה:

מה מוסיפים בתפילה בעשרת ימי תשובה ומה הדין אם שכח לעשות כן?

תשובה:

הגמרא (ברכות יב:) מביאה:
“ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל, “האל הקדוש” “מלך אוהב צדקה ומשפט” חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים שמתפלל “המלך הקדוש” והמלך המשפט”.
ואף שמביאה הגמרא שרבי אליעזר חולק, מסקנתה כדברי רב אלו.
נחלקו הראשונים האם מי ששכח לשנות ל”מלך הקדוש” ול-“מלך המשפט” צריך לחזור שוב ולומר כשינוי הזה, או שמא בדיעבד יצא אף בנוסח של השנה כולה.
הב”י הכריע וכן פסק בשו”ע (או”ח סי’ תקפד’) שצריך לחזור, אך זה תלוי.
אם אמר “האל הקדוש” וכבר עבר זמן של תוך כדי דיבור (שהוא זמן לאמירת שלוש מילים “שלום עליך רבי”) חוזר לראש התפילה כיון שג’ ברכות ראשונות של שמונה עשרה חשובות ברכה אחת. ואם הוא עדיין בתוך כדי דיבור, אומר “המלך הקדוש” וממשיך.
ובמלך המשפט- אם אמר “מלך אוהב צדקה ומשפט”, כל שלא עקר רגליו (דהיינו, לא אמר עדיין, הפסוק “יהי לרצון אמרי פי..” שאחרי אלוקי נצור, שנחשב כעקירת רגליו) חוזר לברכת “השיבה שופטינו”, ואם כבר עקר רגליו חוזר לתחילת שמונה עשרה.
אך הרמ”א חולק בזה על השוע’, וסובר שכיוון שגם בחתימת השנה כולה “מלך אוהב צדקה ומשפט” מוזכרת המלה “מלך” אין לחזור אם אמר כן אף בעשרת ימי תשובה, אך אם הוא תוך כדי דיבור, ויחזור ויאמר “המלך המשפט” בלבד.
בכף החיים מאריך לומר שאף שהשוע’ ופוסקים ספרדים נוספים פסקו שחוזרים אף בשכח “המלך המשפט”, כיון שיש בדבר ספק ברכות והכלל הוא ספק ברכות להקל ואף כנגד השו”ע. וכיון שיש מחלוקת הן בין הראשונים והן בין האחרונים- יש לנהוג כרמ”א.
אם מסופק אם אמר המלך הקדוש או האל הקדוש, צריך לחזור כי אנו מניחים שאמר מה שלשונו רגילה אבל בראש השנה ויום הכיפורים שיש מחזור לפניו ולא אומר ע”פ הלשון, אין צריך לחזור אם מסופק.
נוסף על זה מוסיפים עוד דברים שאינם כתובים בגמרא והם:
1. “זכרנו לחיים” באבות.
2. “מי כמוך” בגבורות.
3. “כתוב לחיים טובים”, בהודאה.
4. “בספר החיים” בברכת שים שלום, (שכן גם בהוספה מדברים על “שלום”).
תוספות אלו אם שכח לאמרן, נחלקו ג”כ האם צריך לחזור או לאו. והכריעו רוב הפוסקים, שכיון שאינם מהגמרא, אלא מקבלת גאונים, אין לחזור בשכח לאומרם אמנם אם נמצאים תוך כדי הברכה דהיינו שלא הזכיר עדיין שם ה’ חוזר ואומר ההוספה עד סוף הברכה.

לסיכום:

מעבר לפרטי הדינים בתוספות המיוחדות לתפילה בעשרת ימי תשובה החל מראש השנה ועד יוהכ”פ, ראוי שנתן דעתנו על כך שאנו “ממליכים” את הקב”ה ולכן שינוי הנוסח (שבגמ’), ונתנהג בהתאם לכך, בכבוד, וביראה שאדם נוהג כלפי מנהיג ציבור, מנהיג מדינה ומדינות ועל אחת כמה וכמה, מלך מלכי המלכים הקב”ה.

מקורות: אוח’ סי’ תקפב’ . טור שוע’ מב’. ערוה”ש סי’ קיח’

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן