החזרת חלק שנפל מכלי ע”י הברגה, בשבת

שאלה:

שולחן שיש בו ששה רגלים ארבע בצדדים כמקובל ועוד שתיים מוברגות באמצע לייצב את השולחן, אחת הרגלים האמצעיות נפלה בשבת. האם מותר להבריגה חזרה למקומה, והאם יש לשולחן דין מוקצה?

תשובה:

אסור להבריג את הרגל בחזרה בשבת (לכל הפחות יש איסור דרבנן), וכן כל עוד שהרגל נמצאת לפנינו יש לשלחן מעין דין מוקצה ואסור להזיזה, שמא יתקן.

מקורות:

עיין שו”ע סימן שי”ג סעיף ו’: “מיטה של פרקים אסור להחזירה ולהדקה ואם תקע חייב חטאת, …וכוס של פרקים מותר להדקו ולהחזירו בשבת”.

ועיין שם במג”א ס”ק י”ב: “ונ”ל דבכוסות שלנו העשויים בחריצים ומהודקים בחזקה לכולי עלמא אסור”.

ועיין בט”ז ס”ק ז’: “ולענין הלכה לענין כוס ודאי צריך ליזהר שלא לפרקה כלל כמהר”מ כיון שאין צורך שבת בזה, אבל אם הוא לצורך גדול יש לסמוך להקל”

ועיקר הדין מובא בסימן ש”ח סע’ טז’ שכתב המחבר “כירה שנשמטה אפילו אחת מירכותיה אסור לטלטלה” וכתב הרמ”א “וכן ספסל ארוך שנשמט אחת מרגליה כל שכן שתים דאסור לטלטלה”…
וכתב המגן אברהם ס”ק לג “מה שאין כן הכא דגזרינן שמא יתקע” וכן הוסיף הרמ”א “גם אסור להכניס הרגל לשם משום בנין” ועיין בשו”ת מנחת יצחק חלק ד’ ס’ קכ”ב, וכן בשו”ת “יביע אומר” חלק ג’, אורח חיים ס’ כא’, שכתבו לענין “סיפולוקס” [כלי למי סודה] אם מותר להבריגו בשבת.
ועיין בשו”ת מנחת יצחק חלק ט’ ס’ ל”ח שכתב לענין סטנדר [עמוד לתפלה] אם מותר להגביהו ע”י הברגה.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן