הימורים ללא כסף

שאלה:

האם מותר לשחק בקלפים, משחק הימורים בלי כסף?

תשובה:

המשנה בסנהדרין מביאה:
“ואלו הן הפסולין (לעדות) המשחק בקובייה”.
ובגמרא הובאו שתי דעות מדוע המשחק בקובייה פסול לעדות:
1. כיוון שזו אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. אסמכתא – דבר שאינו נותן מדעתו כי סובר שהוא ינצח ולא יצטרך לשלם. ולכן אפילו הפסיד, הלוקח ממנו הרי הוא כעין גזלן.
2. כיוון שאינו עוסק ביישובו של עולם.

ומביאה הגמרא את ההבדל שבין שתי הדעות. מי שיש לו עבודה ממנה הוא מתפרנס, ואם כן עוסק הוא ביישובו של עולם, אך הוא משחק בקובייה על כסף. לדעה שיש כאן גזל, הרי הוא פסול לעדות. אך לדעה שאין כאן גזל, כיוון שאינו מתפרנס מההימור, כשר לעדות.
הרמב”ם וכן השו”ע פסקו כדעה השניה, המשחק בקובייה פסול לעדות רק באם אין לו עבודה ממנה הוא מתפרנס חוץ מההימורים.
אמנם לעניין גזל, מהרמב”ם משמע שאף אין כאן גזל מהתורה על כל פנים יש כאן גזל מדרבנן.
אך הסמ”ע מפרש ברמב”ם ובשו”ע, שאינו רק אבק גזל, ולא גזל ממש מדרבנן.
על כל פנים ודאי שאסור לשחק בקובייה והוא הדין בכל משחק הימורים בקלפים ועוד, על כסף ב”אמת”, כיוון שיש בזה או גזל או “אבק” גזל מדרבנן.

לגבי משחקי הימורים שלא על כסף, אין איסור בדבר, אולם כדאי שלא לעשות כן אפילו אם אין משחקים ב”אמת”, כל שהמשחק הוא על כסף, אף שיחזירו בסוף המשחק הכסף לבעליו.
כיוון שעצם המשחק באמת יש בו משום “גזל”, מכוער הדבר לשחק בצורה זו אפילו שהכסף יוחזר, ויש סכנה שיגררו לשחק ב”אמת” ויבואו לגזל.
אמנם לשחק משחקי קלפים אלו שלא על כסף כלל אפילו שלא ב”אמת” נראה שאין איסור בדבר.
אמנם אין להרבות במשחקים כאלו שאף שלא יהא בגדר “שאין עוסק ביישובו של עולם” אם יש לו עבודה או הינו תלמיד שלומד.
על כל פנים, כיוון שמשחקים אלו (ואולי אף משחקים אחרים כל שמרבה בהם יותר מדי, אם כי משחקי הימורים, גרועים יותר) אינם מיישוב העולם אין להרבות בהם.
וכדברי ערוך השולחן:
“וכן מי שאינו עוסק לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ דהיינו איזו מלאכה או איזה משא ומתן והולך בטל הרי זה בחזקת רשע ופסול לעדות מדרבנן”.

הרי שעיקר הפסוק צריך להיות בלימוד תורה, או בלימוד מלאכה ועיסוק בהם ליישוב העולם.
כמובן שהדבר תלוי בגיל, וילדים קטנים יכולים לשחק רוב זמנם, אך ככל שהגיל עולה ובפרט אחר שאדם מתחייב במצוות, (בת בגיל 12 ובן בגיל 13), ודאי שיש להתחיל למעט במשחק ולהרבות בעניינים שמיישבים העולם. לימוד תורה, לימוד מלאכה ועבודה, ועבודה.

לסיכום:

מותר לשחק בקלפים במשחקי הימורים. אך כדאי ורצוי שלא לשחק על כסף אפילו שלא על “אמת”. וככלל, יש שלא להרבות במשחק יותר מכדי הצורך כדי ליישב הדעת, ולעסוק יותר בלימוד תורה ויישוב העולם. והכל לפי הגיל והזמן.

מקורות: סנהדרין כ”ה: רמב”ם הלכות עדות פרק י’, הלכה ד’, שו”ע חושן משפט סימן ל”ד סעיף י”ז, ערוך השולחן חושן משפט סימן ל”ד סעיף קי”ח.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן