המאחר לתפילה – ג’

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר מאחרים ומגיעים לבית הכנסת כאשר הציבור נמצא בסוף פסוקי דזימרה?

תשובה:

פסוקי דזמרה נתקנו כשבח לקב”ה קודם לתפילה.
מבנה פסוקי דזמרה הוא ברכה בראש – ברוך שאמר מזמורים כאשר העיקרי שבהם הוא תהילה לדוד – אשרי, סיום ברכה – ישתבח.
נשאל ר’ נטרונאי גאון שאלה זו של המאחר ומגיע בסיום פסוקי דזמרה.
ותשובתו, אין אפשרות לאומרם אחר שמונה עשרה כיוון שנתקנו קודם לכן, ועל כן יקצר בהם, יאמר ברוך שאמר, אשרי, כל הנשמה תהלל י-ה, ויחתום בישתבח.ולא יאמרם אחר התפילה כל עיקר.
כאשר יש זמן מוסיפים עוד מזמורים כמבוא בשולחן ערוך. ואם הזמן קצר אומרים רק ברוך שאמר, אשרי וישתבח.
וכאשר כבר החלו ברכת יוצר האור, יקרא עם הציבור קריאת שמע וברכותיה. אלא אם כן יוכל לומר חלק מפסוקי דזמרה, ולהספיק להגיע לשמונה עשרה עם הציבור.

ולעניין השלמת פסוקי דזמרה אחר התפילה.
ר’ נטרונאי גאון אומר: ולא יאמר אותם אחר התפילה כל עיקר.
ודן בבית יוסף, האם כוונתו הייתה דווקא לברכות ‘ברוך שאמר’ ו’ישתבח’, שאותם אין לומר אחר התפילה, אך בלא הברכות יוכל לומר שאר המזמורים, ודייק כן מתשובת הרשב”א.
ויש שסברו שדברי ר’ נטרונאי הינם רק כאשר הספיק לומר, ברוך שאמר אשרי וישתבח, שאז אין להשלים אחר התפילה. אך כל שלא אמרם כלל, ייתכן ויודה לדעת ר’ יונה שסבר שבזה ישלים אחר התפילה פסוקי דזמרה עם ברכותיהם.
אך מסיק הבית יוסף כדעות שאין לומר כלל ברכות פסוקי דזמרה אחר התפילה.
אולם לעניין המזמורים, פסק בשולחן ערוך, שאם לא אמרם כלל לפני התפילה כיוון שבא ב’יוצר אור’, ישלימם אחר התפילה בלא ברכותיהם.
אך כאשר אמר חלק מהמזמורים ולפחות אשרי (תהילה לדוד) וברכה ראשונה – ברוך שאמר וברכה אחרונה – ישתבח, לא מובא בשו”ע אם יש להשלים המזמורים האחרים או לא ובבית יוסף כתב שאפשר להשלימם.
בב”ח מופיע שכל שאמר חלק מפסוקי דזמרא קודם התפילה אין לו להשלים השאר. ודנו בדבר האחרונים. החיי אדם ועוד אחרונים סברו שלא רק שאפשר להשלים אלא אף צריך להשלים המזמורים אחר שמונה עשרה.
הערוך השולחן פוסק, כיוון שבתשובת ר’ טרונאי מובא שלא כב”י, ועוד, כיון שישנם ראשונים שסוברים שאיסור הוא לומר פסוקי דזמרא (בלשונו: ‘איסור גדול’) אחר התפילה, על כן שב ואל תעשה עדיף ואין להשלים המזמורים לאחר התפילה.

לסיכום:

המאחר ומוצא הציבור בסוף פסוקי דזמרה.
אם הספיק לומר ברוך שאמר וחלק מהמזמורים, או כפי הצעת השו”ע: ברוך שאמר, אשרי, ישתבח.
עדיף שלא ישלים שאר המזמורים אחר התפילה כערוך השולחן, אך אם בא בזמן אמירת “יוצר” ולא יכל לומר פסוקי דזמרה, כיוון שהוצרך לסמוך גאולה לתפילה ולומר התפילה עם הציבור. ישלים אחר התפילה את פסוקי דזמרה, אך בלא ברכותיהם ברוך שאמר וישתבח.

מקורות: טור, ב”י, שו”ע, רמ”א, מ”ב, ערוך השלחן או”ח סימן נ”ב

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן