הפשרת בשר לפני מליחתו במיקרוגל

שאלה:

האם מותר להפשיר בשר קפוא שלא הוכשר במיקרוגל כדי למולחו?

תשובה:

אסור להפשיר את הבשר הקפוא במיקרוגל, משום דהוי כדם שבישלו דאסור, כיון שמכשיר המיקרוגל מוציא את לחות הבשר, וזה גורם לחימום הבשר עד כדי יד סולדת בו.

מקורות:

עיין בשו”ע יו”ד סימן ס”ט סעיף י”א: “בשר שנתבשל בלא מליחה צריך שיהיה בתבשיל ששים כנגד אותו בשר ואז מותר הכל”. ומביא הרמ”א: “ויש אוסרים אותה חתיכה אפילו בדאיכא ששים כנגד החתיכה”. ועיין בפתיחה להלכות מליחה לבעל הפרי מגדים “העיקר הא’ אחקור בו אם מליחה…ומה שהביאנו לזה הוא לפי שראיתי מחלוקת בדם שבשלו אי הוי ד”ת או דרבנן…”.

ועיין עוד באגרות משה או”ח ח”ג סימן נ”ב: “וא”כ בהמייקר – ויין אווען שטוב לבשל בו כמו באש ממש ואלו שיש להם תנור כזה משתמשים בו יותר מבשול דבאש, ומה שלא נתפשטו תנורים אלו עדיין הוא משום דלא מצוי עדיין הרבה תנורים… ודאי יש למילף מבשול דאור דהיה במשכן בחשיבות תולדה שהוא לכל הדינים כהאב דבשול ע”י האור לאיסור ולחיוב סקילה וחטאת…”.

ועיין עוד בספר תחומין ח”ח בפרק שבת ומועד, מאמרו של פרופ’ זאב לב “המיקרוגל בהלכה”.

עיין באנציקלופדיה תלמודית כרך י”ח ערך ‘חשמל’ עמוד קע”ט, שמביא “ויש שכתבו יותר מזה שאף המבשל בתנור של גלי מקרו חייב משום מבשל. שדוקא בתולדות חמה שאין הדרך לבשל בהן אין למדים לחייב משום תולדת מבשל מבישול שהיה במשכן. מה שאין כן בתנור של גלי מיקרו שטוב לבשל בו כמו באש ממש, המבשל בו חייב משום תולדת מבשל”.

עיין בספר הגעלת כלים (הרב צבי כהן)פרק י”ג סעיף תע”ב, שכתב “תנור גלי מקרו דינו כדין תנור אפיה וגריל רגיל…”
ועיין שם בהגהה ס”ק תמ”ו, “על מהותו של תנור זה ראה קובץ ‘הדרום’ חוברת ט”ו (ניסן תשכ”ב) עמוד 74 בתנורים רגילים נוצר חום ע”י הבערת גז או ע”י להט של חוטי מתכת שזרם החשמל עובר בהם, אך בתנור זה אין חום כלל. יש שם שפופרת מגנטרון המקרינה גלים אלקטרונים, קרניים אלו טבען לעבור דרך הרבה חומרים, כמו שקרני אור עוברים דרך זכוכית. בכלל חומרים אלה גם כלי חרס ונייר, אמנם יש חומרים אחרים ורוב המתכת בכללם, אשר הקרניים האלה מוחזרות מהם, כמו שקרני אור מוחזרות מראי. וכן יש חומרים, וביחוד מים ומזון אשר הקרינה נבלעת בתוכם ועי”כ נוצר חום גדול בתוך החומר הבולע…”

עיין עוד בספר החשמל בהלכה (הוצאת מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה) ח”ב עמ’ 110 לענין תנור – מקרו.

ועיין עוד בתחומין (הוצאת צומת) חלק ח’ עמ’ 21 מאמר “המיקרו-גל בהלכה”, שהרחיב בעניני בישול בתנור מיקרוגל. וכן שם בעמ’ 22 הרחיב בתיאור טכני של פעולת תנור המיקרוגל. ועיין שם עמ’ 32 סעיף 5 בנושא “צליית כבד בתנור במיקרוגל”, “לפי הסברנו שהקרינה מבשלת את הנוזל בפנים, וגם מונעת את הפרשתו, אסור לצלות כבד במיקרוגל, שהרי הדם מתבשל בתוך הכבד עצמו ואיננו יוצא”.

[עוד הרחיב בענין שו”ת שבט הלוי או”ח (חלק י’ סימן ס”ב) בענין בישול אחר בישול כשנתבשל תחילה במיקרוגל. וכן שם חלק ח’ סימן קפ”ה, ובחלק ט’ סימן קפ”ב לענין בישול עכו”ם, אם בישול של גוי בתנור מיקרוגל הוי בישול עכו”ם או לא].

[עוד הרחיב בענין זה ילקוט יוסף חלק עשירי (איסור והיתר – כרך ג’) סימן פ”ז עמ’ קפ”ז – קע”ד, בענין בישול בשר בחלב במקרוגל. וכן בילקוט יוסף (חלק ד’, שבת, עמ’ ק”נ – כרך ג’) לגבי בישול בשבת במיקרוגל].

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן