השמעות לחוקי הנהיגה

שאלה:

האם חייבים להשמע להוראות הנהיגה, ולהתחשב בתמרורים, ובסמני החניה והתשלום להם?

תשובה:

יש לנהוג כפי הוראות הנהיגה, ולהישמע לתמרורים, רמזורים והנחיות החניה.
וג’ סיבות לדבר:
א. “ונשמרתם לנפשכם מאוד”. אסור לאדם לסכן את עצמו, אין האדם בעל בית על עצמו אלא יציר כפיו של בורא עולם, וגופו פיקדון בידו, והוא מופקד על שמירת גופו.ידועים דברי חז”ל “חמירא סכנתא מאיסורא” (חמורה סכנה מאיסור) ואם נזהרים אנו מאסורים כל שכן שיש להזהר מדברים המסכנים ומזיקים. בשו”ע מובא סימן שלם, להרחקת נזקים מאדם.
ב. סיכון אחרים. כל הנוהג שלא על פי כללי הנהיגה, מסכן בזה אחרים, הן הולכי רגל והן מכוניות אחרות. ודבר זה חמור מאוד, מופקדים אנו על הצלת הזולת, מצווה להחיותו ומצווה להצילו. וכל שכן שאסור לנו לסכנו בפעולותינו הן כנהגים הן כהולכי רגל. ופשוט שכל מי שאינו נשמע, לתמרורים רמזורים, הגבלת מהירות, חניה כפולה ועוד, גורם לסיכון מוחשי ומוכח לאחרים הן בנזקי ממון ובעיקר בנזקי גוף עד כדי נטילת נפש.
ג. גזל. רשות הרבים, הרחוב המדרכות, הרי הם רכוש משותף לכלל תושבי העיר, המדינה. וברכוש משותף ישנם כללים הלכתיים ברורים כיצד אפשר להשתמש בהם. הרשויות הנבחרות הן שיש בידם סמכות להחליט, כיצד להשתמש ברשות הרבים. וכל מי שמתעלם מהנחיותיהם, ועושה בהם כעולה על רוחו, עובר בגזל. מצאנו דיון, לגבי הקמת סוכה ברחוב, שדעת המגן אברהם כי זו סוכה גזולה ואסור לברך בה. ואף החולקים עליו סוברים, שהרבים מוחלים לו, ואפילו אם יש שאינם מוחלים, הרי עושה הוא ברשות הממונים על עסקי הציבור כשבעת טובי העיר ועוד. הרי שבמקום שהממונים הנבחרים, קבעו היכן לחנות והיכן אסור, תשלום על החניה, רמזורים, אסור חניה כפולה ועוד. מי שחונה אחרת או נוהג אחרת, עובר על גזל, שהרי הוא משתמש ברה”ר באסור.

לסיכום:

הדבר פשוט וברור, שיש להישמע להוראות הנהיגה. במהירות, בפעולה על פי התמרורים, בחניה ועוד.

מקורות: שו”ע יו”ד סימן קט”ז, מגן אברהם או”ח סימן תרל”ז סק”ג, ספר פאר תחת אפר (לעניין עשון).

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן