התעמלות בשבת

שאלה:

האם מותר להתאמן בשבת במכשירי כושר?

תשובה:

דין זה מורכב משני דינים:
א. כבוד השבת:
בגמרא בשבת (קיג ע”א) מובא: “וכבדתו מעשות דרכיך… מעשות דרכיך שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול…”
וכך נפסק בשו”ע או”ח (ש”א, א):
“אין לרוץ בשבת אא”כ הוא לדבר מצווה כגון לבהכנ”ס או כיוצא בו”.
והרמ”א אף מוסיף. “ואסור לפסוע יותר מאמה בפסיעה אחת אם אפשר לו בפחות”.
אמנם זה נאמר בהליכה או ריצה רגילה.
אולם אם יש לו תענוג בדבר, הותרה הריצה, משום שזהו העונג שלו.
וכן נפסק בשו”ע שם “בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר…”

ב. רפואה:
במשנה שבת (קמז ע”א).
“סכין וממשמשין אבל לא מתעמלין…”
רש”י מפרש – מתעמלין לשפשף בכוח ומשום עובדין דחול.
אולם ברמב”ם כתב שסיבת האיסור היא משום רפואה.
וכך סובר השו”ע ועל כן הביא דין זה בסימן שכ”ח, בדיני רפואה.
“אין מתעמלין היינו שדורס על הגוף בכוח כדי שייגע ויזיע…”
גם במשנה ברורה מסביר משום רפואה.
ומביא שאפילו התעמלות כזו שמטרתה להשיב כוח לאדם ולבטל ממנו עייפתו, ג”כ אסורה. כדעת המגן אברהם, שאף רפואה לחזק מזגו אסורה, ועל כן סובר המשנה ברורה שאין להקל.
אמנם יש מקילים, שכל שאין רפואה ממש בדבר, רק לחזק הגוף מותר. אולם כל שאפשר להימנע מכך יש להימנע.
מה שיש להימנע מאמון במכשירי כושר בשבת (אפילו אם יש לו תענוג בדבר.) כיון שיש בדבר זה מעין רפואה וכן אין זה מ”כבוד השבת” ונראה שאינו דומה לריצה שמותרת לתענוג כי שימוש במכשירי כושר נראה הרבה יותר כדרך שעושין בחול.

לסיכום:

אין להתאמן בשבת במכשירי כושר, אפילו לשם תענוג בלבד.
מקורות: שבת קיג. קמז. ,שו”ע או”ח (שא:א-ב). שם (שכח,מב) ומ”ב, ילקוט יוסף סימן שא, ח. סימן שכח הערה סב.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן