התרמת אחרים לצדקה

שאלה:

האם יש מצווה להתרים אחרים לצדקה?

תשובה:

חשיבותה של מצוות צדקה, אין צורך להאריך בה. במסכת בבא בתרא דף ט. מובא:
“א”ר אלעזר, גדול המעשה יותר מהעושה שנאמר (ישעיהו ל”ב): ‘והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם'”.

צדקה, שגורם לאחרים לעשות צדקה.
וכך מסופר במסכת כלה (פ”ב הי”ג.) אמרו עליו על רבי טרפון שעשיר גדול היה, ולא נתן מתנות רבות לעניים. בא רבי עקיבא והציע לו להשקיע כסף בו יקנה לו מספר ערים, והסכים רבי טרפון ונתן לו סכום כסף גדול, וחלקו רבי עקיבא לעניים. לאחר זמן ביקש רבי טרפון לראות את רכושו, לקחו רבי עקיבא לבית המדרש והביא תינוק ובידו ספר תהילים והיה קורא בו עד שהגיע לפסוק: “פיזר נתן לאביונים”.
ומובא, שאומנם רבי טרפון נתן צדקה, אך סבר רבי עקיבא שהוא לא נתן כראוי ועל כן לקח ממנו בצורה שכזו, ואמר לו משלך לקחתי שאני אומר גדול המעשה יותר מהעושה.
וזה שרבי עקיבא הביא את רבי טרפון לתת צדקה כראוי לו לפי עושרו.
אומנם, יש לציין, שמובא בספר חסידים, שעניין זה של ‘גדול המעשה’, דווקא במעשה עשירים, אך להתרים מי שאינו יכול להתפרנס הרי זה כאילו גוזלו.

לסיכום:

יש עניין להתרים אחרים לצדקה, ושכרו של המתרים גדול לעיתים מהתורם עצמו.
וכל זה בתנאי שיש בידי המותרם לתת כסף לצדקה.
ויהי רצון שנזכה להבטחת התורה “אפס כי לא יהיה בך אביון”.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן