זמן טבילה בליל שבת

שאלה:

אשה הטובלת לטהרתה בליל שבת מתי עדיף שתטבול בצאת הכוכבים או בשקיעת החמה?

תשובה:

המנהג הפשוט הוא לטבול בלילה אך אם מנהג המקום לטבול בשקיעה אין לשנות המנהג כי יש להם על מי לסמוך, אבל בשני המנהגים האלה האשה תבוא לביתה רק עד לאחר שתחשך ובמקום שאין מנהג, הנוהגת כמנהג הספרדים שרוצה לטבול בשקיעה יש לה על מי לסמוך, והרוצה להקל, יש לה על מי לסמוך.

מקורות:

עיין בשו”ע יו”ד סימן קצ”ז סעיף ב’ ברמ”א: “ומותרת לטבול ליל שבת אם לא יכלה לטבול קודם לכן”. ובפת”ש שם ס”ק ב: “עיין בתשובת חמדת צבי סימן י”א שאוסר לנשים לטבול בליל שבת בחמין משום דאסור לרחוץ כל גופו בחמין בשבת”.

ועיין עוד ב”סדרי טהרה” סימן קפ”ז סעיף ד’: “עוד נ”ל דאפילו במקום שנהגו להחמיר כל זה מיירי אם היא רוצה שתטבול בליל שבת אחר חשיכה, אבל יכולה לטבול בין השמשות דהא קיי”ל כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו ביה”ש… ומיהו אם כבר התפללו הקהל תפילת מעריב של שבת אף על פי שהקדימו להתפלל מבעוד יום יש לאסור… אבל קודם שקבלו עליהם הציבור שבת יכולה לטבול אף על פי שעדיין הוא יום גדול”.

עיין עוד בספר “מנהגי ארץ ישראל” (הוצאת מוסד הרב קוק בידי ר’ יעקב גליס) הלכות נדה וטבילה סעיף ח’: “העיר מרן מלכא שמנהג עיה”ק ירושלים שהנשים טובלות בקריאת המעריב, ויש להם על מה שיסמוכו ממ”ש הטור דיכולים לספור בין השמשות, משום דספירה בזמן הזה דרבנן, וספיקא דרבנן לקולא”.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן