זמן סעודה שלישית

שאלה:

עד מתי מותר להתחיל לאכול סעודה שלישית?

תשובה:

הגמרא בפסחים אומרת שכל שהחל סעודתו לפני חשכה (של מוצ”ש), אינו צריך להפסיק סעודתו, עד שיבדיל. וכבוד השבת הוא שימשיך בסעודתו. אמנם אם אין סעודתו על לחם, רק שתייה של יין וכדומה, שאינה חשובה כל כך, צריך להפסיק סעודתו בסעודה זו, ואסור באכילה ושתייה עד לאחר ההבדלה, חוץ ממים שאינם חשובים. ועל כן אין הקפדה לשתותם לפני הבדלה. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך או”ח סימן רצ”ט. אמנם ישנה דעה שסוברת, שכל שעסוק בסעודתו (של לחם) שאינו צריך להפסיק, היינו בספק חשכה, אך בודאי חשכה צריך להפסיק. אולם ההלכה כדעה הראשונה, שאפשר להמשיך הסעודה גם אחרי שחשך לגמרי. לפי זה יוצא, שצריך להתחיל בסעודה שלישית קודם חשכה, ואז מותר להמשיך הסעודה גם בלילה. וקודם חשכה היינו כחצי שעה קודם צאת הכוכבים, כיוון שאח”כ אסור להתחיל הסעודה בגלל קריאת שמע וערבית. ולעניין בין השמשות, נחלקו הפוסקים בדבר. ורובם סוברים שאף בין השמשות אסור להתחיל באכילה או שתיית יין, זולת מים. ואם כן עם השקיעה, שאז מתחיל בין השמשות למנהגנו (כגאונים והגר”א), אסור להתחיל בסעודה. אולם אם עדיין לא אכל סעודה שלישית, כיוון שאיסור אכילה לפני הבדלה הוא מדרבנן, אפשר להקל בזמן בין השמשות, שהוא ספק יום ספק לילה. וכן יש שסברו שלעניין דרבנן נחשב בין השמשות אחר מהלך 3/4 מיל, דהיינו 13 וחצי דקות אחר השקיעה. ומצד שני סעודה שלישית היא מצווה. ועל כן אפשר להקל להתחיל סעודה שלישית תוך 13 וחצי דקות אחר השקיעה. (ובמשנה ברורה – הקל אפילו אכל כבר סעודה שלישית, אך הוא רעב וצמא שיאכל וישתה בזמן זה, ולסמוך על שיטת ר”ת שמהשקיעה עד בין השמשות יש זמן של כמעט שעה שהיא דעת השו”ע והרמ”א. אך אנו בארץ וכן ברוב הארצות לא נהגנו כשיטה זו אפילו לחומרא, ועל כן נראה שלא לסמוך עליה, לאכילה ושתייה שאינה מצווה, כאשר כבר סעד סעודה שלישית). אמנם יש שהחמירו, לא להתחיל סעודה אחר השקיעה ואפילו לסעודה שלישית.

לסיום:

אין לאכול או לשתות החל מהשקיעה של מוצאי שבת, עד אחר ההבדלה. מים מותרים בשתייה אף קודם ההבדלה. מי שעדיין לא סעד סעדוה שלישית, יכול לאכול תוך 13 וחצי דקות אחר השקיעה.

מקורות: שמירת שבת כהלכתה ח”ב פרק נ”ו סעיף ד’.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן