חלה קפואה ללחם משנה

שאלה:

האם אפשר להשתמש ללחם משנה בחלה קפואה?

תשובה:

יש לדון בשאלה זו משתי נקודות:
א. מצד מוקצה, האם חלה שאי אפשר לאוכלה דינה כדין מוקצה שאסור לטלטלו או לא.
ב. מצד לחם משנה, האם צריך ששני הלחמים יהיו ראויים לאכילה בזמן הברכה.

לגבי א’, דנו בדבר זה האחרונים והעלו שאין חלה קפואה מוקצה ומשתי סיבות:
1. הרי אפשר להפשירה בשבת ולאוכלה.
2. אפילו אם מדובר בסעודה שלישית סמוך לצאת השבת שלא תוכל להפשיר, עדיין תלוי הדבר בשאלה השניה, ואם אפשר להשתמש בחלה קפואה ללחם משנה שאם אינו מקצה דעתו ואיננה מוקצה.

לגבי ב’, בגמרא מובא:
“אמר רבי אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות דכתיב ‘לחם משנה’. אמר רב אשי חזינא לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא אמר ‘לקטו’ כתיב. רבי זירא הוה בצע אכולא שירותא”

נחלקו הראשונים בדברי רבי זירא:
רש”י- יש לבצוע פרוסה גדולה, שדי בה לכל הסעודה ונראה כמחבב סעודת שבת להתחזק ולאכול הרבה.(גרסת רש”י – לכולי שירותה).
רשב”א- בצע משתי הכיכרות (וגרסתו כגמרתנו אכולא שירותא).
רב האי גאון – שהבוצע אחת כרב כהנא עושה כהגון, והבוצע כרבי זירא עושה כהוגן.
השו”ע הביא רק דברי רב כהנא שבוצע אחת, ודברי רבי זירא כרש”י שמצווה לבצוע פרוסה גדולה שדי בה לכל הסעודה.
אמנם המשנה ברורה הביא את דעת המהרש”ל השל”ה והגר”א שנהגו לבצוע משניהם.
ולכאורה בעייתנו תלויה בדבר זה.
אם אין צורך לבצוע רק על אחת והשנייה היא רק זכר למן, אם כן, אפילו היא קפואה די בכך ללחם משנה.
אך אם יש לבצוע את שתיהן לכאורה צריך שתהיינה שתיהן ראויות לאכילה עם ברכה.
יש מהאחרונים שהעלו שאין להשתמש בחלה קפואה ללחם משנה, אך רוב האחרונים שדנו בנושא העלו להקל והביאו כמה ראיות לדבר.
הפרי מגדים כותב, שכאשר אין לו רק לחם אחד יכול לקחת בלחם משנה גם פת גויים אף למי שאינו אוכל פת גויים. הרי שדי בלחם השני כזכר למן אף שאינו נאכל, וכן מציינו דיון באחרונים בערב פסח שחל להיות בשבת שאסור באכילת מצה ובכל אופן פסקו שאפשר להשתמש במצה ללחם משנה.

לסיכום:

עדיף להימנע מלהשתמש בחלה קפואה ללחם משנה כדי שתהיינה שתי החלות ראויות לאכילה מיד עם הברכה, (ולעניין אם לבצוע אחת או שתיהן יעשה כל אחד כמנהג אבותיו) ובשעת הדחק כשאין לו רק חלה אחת שאפשר לאכול מיד עדיף לקחת משכנו חלה נוספת ללחם משנה אך אפשר להשתמש גם בחלה קפואה כלחם משנה, ואפילו בסעודה שלישית כשאין זמן שתפשיר החלה.

מקורות: שבת קי”ז: שו”ע או”ח סימן רע”ד סעיפים א – ב, משנ”ב שם, ערוך השולחן שם סעיפים א-ג, שו”ת ציץ אליעזר חלק י”ד סימן מ’, שו”ת יביע אומר ח”ח או”ח סימן ל”ב.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן