חרטה מתרומה לישיבה

שאלה:

אדם שנדר נדר שיתרום שני סטים של ש”ס טלמן לישיבה מסוימת ואח”כ התחרט ורוצה לתרום סט אחד של ש”ס לישיבה אחרת. האם יכול להעביר סט אחד מישיבה אחד לישיבה שניה?

תשובה:

למרות שאין להישאל על נדרי צדקה אלא מדוחק, במקרה זה יכול להישאל אפ’ לכתחילה, וישאל חכם בזה הלשון ויגיד “אני מתחרט על זה שאמרתי שאתן שני סטים של ש”ס לישיבה פלונית, ואילו הייתי יודע שאתחרט הייתי אומר שאני נודר שני סטים של ש”ס לישיבות, ובלי נדר אתן סט אחד של ש”ס לישיבה פלונית וסט אחד של ש”ס לישיבה פלונית”.

מקורות:

עיין בשו”ע יו”ד סימן רנ”ח סעיף ו’: “הנודר צדקה אינו יכול לחזור בו אלא א”כ נשאל לחכם והתיר לו…”

וכתב ע”ז הפתחי תשובה בס”ק ח’: “עיין בתשובת רדב”ז ח”א סימן קל”ד שכתב שהחכם המתיר נדר זה היה חייב נידוי מפני שמפסיד את העניים ומ”מ הנדר הותר…”

ועיין בקצות החושן סימן רי”ב ס”ק ד’, בשו”ת רדב”ז, ושו”ת ריט”ץ, נסתפקו בנודר לפלוני עני. אם יכול לשנותו לעני אחר ע”ש, ונראה כיון דיכול לשנותו למצוה אחרת, וכמ”ש תוס’ פ”ק דערכין בשם הר”ר ברוך, דאם נדר צדקה לעניים, יכול לעשות ממנו מצוה אחרת ע”ש. וא”כ נראה דה”ה בנודר לפלוני ע”כ כיון דלא אמרינן אמירה לגבוה בצדקה לעניים ואינו אלא משום נדר דכתוב בפיך זו צדקה וסגיה ליה ליתנו לעני אחר מיהו מדברי הגהת מיימוני נראה דאינו יכול ליתנו לאחר ע”ש…והדברים עתיקים ועיין ב”י בי”ד (סימן רנ”ח) וא”כ ודאי אין לשנות מעני לעני, אבל לפי דעת רוב הפוסקים דאמירה לעני אינו קנין אלא משום נדר, יכול הוא לשנותו לעני אחר”.

ועיין עוד במחנה אפרים הלכות צדקה סימן ז’: “במי שנדר ליתן מתנה לעני ידוע אי יכול לשנותו ליתנה לעני אחר. ראיתי חולקים ע”ז דהרב מהרר”ש יפה בתשובה כ”י השיב דיכול לשנותו לעני אחר. אבל הרדב”ז ז”ל סובר דאינו יכול לשנותו…”

ועיין עוד פסק דין דומה למקרה הנ”ל באגרות משה יורה דעה ח”א סימן קס”ד: “באשה שנדרה לכתוב ס”ת אם יכולה לשנות לדברים שמוכרין ס”ת להם” וכתב שם “והנה באם היה נדר כדין היה מסתבר לע”ד שאסור לשנות, דקיום הנדר עכ”פ ליכא כשתתן המעות ללמוד תורה ולישא אישה ולפדיון שבויים…”

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן