ישיבה או מעבר לפני המתפלל- חלק א’

שאלה:

האם מותר לשבת או לעבור לפני מי שמתפלל שמונה עשרה?

תשובה:

בגמרא ברכות (לא:) מובא:
“אני האשה הנצבת עמכה בזה אמר ר’ יהושע בן לוי מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפילה”.
ומובא בראשונים שדין זה נאמר בין לפני המתפלל, בין מאחוריו ובין מצדדיו מרחק של ד’ אמות (כ2 מטר).

ובגאונים מובא שדין זה, של איסור ישיבה ליד המתפלל, נאמר רק ביושב בטל אך מי שעוסק בתפילה מותר לו לישב ליד המתפלל.
לגבי הלומד תורה נחלקו: האם נאסר, מכיון שחברו המתפלל עסוק בקבלת עול מלכות שמים, והלומד אינו עסוק בכך, או שמא תלמוד תורה עדיף. בשו”ע, פסק להיתר, שהמתפלל ליד המתפלל תפילת עמידה, יכול לישב ושיש מתירים גם בלומד. ומביא במשנה ברורה שהאחרונים החמירו כדעה הראשונה לאסור לשבת וללמוד ליד המתפלל, אך רק מצדדיו, ואילו מאחוריו מותר. אמנם בערוך השולחן, מסיק שבכל מקרה מותר לשבת וללמוד, אך דוקא בלומד בפיו ולא בהרהור. ולשבת לפני המתפלל, ולעסוק בתפילה או בלימוד, השו”ע, אוסר אפילו יותר מד’ אמות כל שהוא רואהו. (כמלא עינו), ובמשנה ברורה הקל ביותר מד’ אמות.

עוד מובא בגמרא ברכות (כז.):
“…אסור לעבור כנגד המתפללין, מסייע לה לר’ יהושע בן לוי דאמר ריב”ל אסור לעבור כנגד המתפללין…”
ומסיקה שם הגמרא דהיינו תוך ד’ אמות למתפלל.
אמנם מסקנת הפוסקים שדין זה הוא רק לפניו, אך בצדדין מותר לעבור ולעמוד. אף שבזוהר החמיר גם בזה.
הסיבות לאיסור: א. כיון שמבטל כוונתו על ידי כך. ב. כיון שמפסיק בין המתפלל ובין השכינה.

מדין זה של לעבור לפני המתפלל, הסיקו הפוסקים שמי שגמר שמונה עשרה ומאחוריו (בתוך ד’ אמות) עומד מי שמתפלל עדיין שמונה עשרה , צריך לחכות עד שהלה יגמור תפילתו כדי שלא יהיה בגדר העובר לפני המתפלל, ודוקא כשהוא מאחריו, אך אם מצדדיו מותר. אפילו אם השני בא אחרי שהחל הראשון תפילתו וזה השני מאריך בתפילתו צריך הראשון לחכות ואין זה נקרא בא בגבולו. אמנם בערוך השולחן כתב, שאם השני גמר שמו”ע אלא שהוא מאריך בתחנונים, מותר לראשון לפסוע ג’ הפסיעות לאחור. וכן כתב שרב שגמר תפילתו והש”ץ מחכה לו, משום טירחא דציבורא מותר לו לפסוע לאחוריו אפילו יש שם מי שמתפלל שמו”ע.

לסיכום:

א. אסור לשבת בטל תוך ד’ אמות למתפלל שמו”ע בין מלפניו בין מאחוריו ובין מצדדיו.
ב. המתפלל מותר לו לשבת תוך ד’ אמות למתפלל שמו”ע. (אמנם נראה דהינו דוקא
כשישב אך אסור לבוא ולשבת לפני המתפלל, כיון שע”י זה עובר הוא מלפניו).
ג. לשבת וללמוד בצד או מאחרי המתפלל מותר, ועדיף לא לשבת לפניו תוך ד’ אמות.
ד. אסור לעבור תוך ד’ אמות למתפלל שמו”ע מלפניו אך מצדדיו או מאחוריו, אפשר.
ה. מי שגמר שמו”ע, יבדוק אם העומד מאחוריו (ולא מהצד) גמר שמונה עשרה, ובאם
הלה עדיין מתפלל, לא יפסע ג’ הפסיעות לאחוריו, עד שהלה יגמור תפילתו, או יגיע
לתחנונים (באלוקי נצור) שאז אפשר לו לפסוע את ג’ הפסיעות.
ו. רב שהציבור מחכה לו עד שיגמור תפילתו כדי להתחיל חזרת הש”ץ יכול לפסוע לאחריו
אפילו הוא תוך ד’ אמות למתפלל שאחריו, משום טורח הציבור.

מקורות: ברכות לא: כז. שו”ע או”ח סימן קב ומשנה ברורה וערוך השולחן.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן