כתיבת מכתבי שחרור בשבת בבית חולים

שאלה:

בבית חולים, חולים שאין בהם סכנה המשוחררים בשבת הביתה מקבלים מכתבי שחרור (כתיבת מכתבי שחרור היא חובה חוקית וחשובה גם לרציפות הטיפול בחולה המסוים). ובבית החולים אין “אינו יהודי” שיכתוב את המכתבים הנ”ל. מהו הפתרון הטוב ביותר?

תשובה:

הפתרון הטוב ביותר לכתוב ביד שמאל בעט שבת (בעט זה יש סוג דיו הנמחק מעצמו תוך זמן קצר) ואם לא ניתן לכתוב ביד שמאל יכתוב רק בעט שבת ויגיד לחולה שיצלם מיד ביום ראשון את מכתבי השחרור כיון שהדיו יכול להימחק.

מקורות:

במסכת בשבת דף ק”ד ע”ב משנה: “כתב בדיו בסם בסיקרא…חייב. כתב במשקין במי פירות באבק דרכים באבק סופרים ובכל דבר שאינו מתקיים פטור”.

ועיין שו”ע או”ח סימן ש”מ סעיף ד’: “יש להזהר שלא לכתוב באצבעו במשקין על השולחן או באפר” ועיין שם במ”ב ס”ק י”ח ובבאור הלכה ד”ה ‘במשקין על השולחן’. ועיין בשו”ע הגרש”ז סימן ש”מ סעיף ח’ “מה שביאר בזה”.

ועיין בשו”ת אגרות משה אבן העזר חלק ד’ סימן ע”ג סעיף ד’: “ובדבר רופא שומר תורה שמטפל בשבת בבית החולים…וצריך לכתוב שם החולה על הנייר…ושואל איך יותר טוב אם לכתוב בשנוי בקיצור…הנה הנראה לע”ד…אך אולי מאחר שלא נקל לו לעשות המחיקה בשמאל כבימין הוא נחשב שינוי לעשיית מלאכה…אלא יותר עדיף לכתוב בשינוי בידו השמאלית…”
ועיין בשו”ת מנחת יצחק חלק ה’ סימן ל”ו, בעניין ‘אם מותר לומר לעכו”ם לעשות לו העתקה של הלימודים בשבת בשעת כתיבתו לעצמו ע”י נייר פחם”.

ועיין בשמירת שבת כהלכתה חלק א’ פרק ל”ג סעיף ב’ בדין חולה שאין בו סכנה, ועיין עוד בפרק ל”ח סעיף י”ב: “מותר לבקש מרופא נוכרי לכתוב מירשם (רצפט) לחולה שאין בו סכנה…”

ועיין בתחומין חלק י”א עמ’ 107: ‘כתיבה חיונית בשבת בדיו מתנדף’ ע”י הרב הגאון מרדכי אליהו שליט”א. ומסקנתו שם “ולפיכך רופא או איש צבא, החייבים לכתוב בשבת, עדיף שיכתבו בעט זו על נייר חלק אשר רישומו שנמחק מאליו מכוח חולשת הדיו, סוג הדיו וחלקות הנייר. וכן עליו לכתוב ביד שמאל. שזה פטור אבל אסור רק מדרבנן. וכל היכא שאפשר למנוע איסור תורה עדיף”.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן