לקיחת אקמול בשבת

שאלה:

מי שראשו כואב, האם מותר לו לקחת כדור אקמול בשבת?

תשובה:

בגמרא שבת מובא:
“בהמה שאחזה דם אין מעמידין אותה במים בשביל שתצטנן, אדם שאחזו דם, מעמידין אותו במים בשביל שיצטנן”.

ומסביר עולא, שזו גזירה שמא יבוא לשחוק סממנין, ורק באדם הותר במקרה זה, כיוון שנראה שמקרר עצמו במים, ואינו עוסק ברפואת גופו, ואילו בהמה אין דרך לקררה במים.
וברש”י שם:
“גזירה משום שחיקת סממנים – במידי דרפואה גזור רבנן דאי שרית שום רפואה אתי למשרי שחיקת סממנים, והוא איסורא דאורייתא דהוי טוחן”.

דהיינו, אסרו להתרפא בשבת ברפואות, פן יכינו אותם בשבת וזה נעשה על ידי שחיקת צמחים, ויש בזה איסור טוחן.
וכך מובא במשנה בשבת:
“החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ…”.

איסור זה כיוון שנגזר, אף שבטל טעמו, שהיום נוטלים כדורים שמוכנים על ידי בתי חרושת, עדיין תקף ככל גזירה שאפילו בטל טעמה, לא בטלה.
מצד שני מוצאים אנו בגמרא שבת:
“כדרב עולא בריה דרב עילאי כל צרכי חולה נעשין על ידי ארמאי בשבת וכדרב המנונא, דאמר רב המנונא, דבר שאין בו סכנה אומר לנוכרי ועשוה…”.

דהיינו, צרכי חולה שאין בו סכנה, נעשים על ידי גוי.
ומצאנו אף דברים שנעשים על ידי ישראל עצמו. ונחלקו בדבר הראשונים מה מותר לעשות לחולה שאין בו סכנה, על ידי יהודי באיסורים דרבנן.
וכמובן בחולה שיש בו סכנה, מצאנו שפיקוח נפש דוחה שבת, ומובא בגמרות שונות הגדרות לחולה שיש בו סכנה.
הפוסקים חילקו את דין חולה לשלושה חלקים:
א. חולה שיש בו סכנה, שבו ודאי פיקוח נפש דוחה שבתת ומחללים עבורו השבת לפי הצורך. (ורבו הפרטים בדבר, מיהו החולה שיש בו סכנה, מי עדיף שיעסוק ברפואתו כולל חילול שבת, יהודי או גוי (אם הוא זמין) וכן בשאר הפרטים הנעשים עבורו).
ב. חולה שאין בו סכנה. עושים כל צרכי רפואתו אפילו דברים שיש בהם איסור מהתורה, על ידי גוי. וכן צרכיו, שיש בהם איסור דרבנן על ידי יהודי בשינוי, ובו אין גזירת רפואה, ומותר להתרפא (בצורה מותרת) בשבת. (וגם בזה ישנם פרטים רבים, אם יש בו סכנה לאיבר שאז עושים צרכיו באיסורי דרבנן אף בלא שינוי, ועוד). הגדרת חולה שאין בו סכנה: כל שחש בגופו עד כדי כך שנצרך לשכב במיטה, או שהילוכו בכבדות ובחלישות.
ג. בעל מיחוש. בו ישנה גזירת רפואה, ואסור לו להשתמש ברפואה בשבת. (ואף בזה רבו הפרטים, מה מוגדר רפואה האסורה, ואלו טיפולים הותרו, מסיבות שונות). מיחוש: היינו כאב הרגשה לא טובה, אך לא עד כדי שיצטרך לשכב.

ולענייננו, בעל כאב ראש.
כל שהכאב אינו חזק כל כך, אסור בנטילת כדור אקמול להקלה.
אך אם ראשו כואב מאוד עד כדי שנחלש כל גופו, הרי הוא בגדר חולה שאין בו סכנה, שמותר בכל תרופה.
(ישנם פרטים שונים נוספים לענייני רפואה בשבת, כלקיחת ויטמינים, עיסויים ועוד, ולכן הנתקל בשאלות רפואה ישאל רב כיצד לנהוג).
ויה”ר שנזכה לכך שלא נצטרך לדין זה למעשה, “כי אני ה’ רופאך”.

מקורות: שבת נ”ג. קי”א. קכ”ט. אורח חיים סימן שכ”ח.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן