מונופול בשבת

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת במשחק שיש בו כסף כ”מונופול”?

תשובה:

יש לדון בשתי נקודות: א. מצד עצם המשחק בשבת.
ב. מצד ה”כסף”.

א. הרמ”א (באו”ח סי’ שלח’) מביא שמותר לשחק בשבת במשחק אף שמשמיע קול אם אינו מתכוון לשיר, ובתנאי שיהא רק לשחק ולא כדי להרוויח.
אמנם היו שחלקו עליו וסברו שמשחק יש בו משום בטלה ומושב לצים ואף בחול יש לאסור משחקים, ובפרט בשבת.
ואף שמצאנו גדולי ישראל ששחקו בשח בשבת, סובר החיד”א שיתכן ועשו כן משום שהיו חולים במרא שחורה (דאגת יתר) ועשו כן להסיח דעתם מהדאגות, אך בשבת אסור כיון שיכול לעסוק בתורה ומצווות שיש בהם עונג.
לעומת זו מצינו דברים שבפני עצמם אסורים, ובכל אופן אם יש לו תענוג בהם הם מותרים.
כריצה בשבת (שא סע’ ב’) ספור דברי חול (שז סע’ א) ואפילו תענית ובכי (רפח סע’ ב’).
ואם כן, אף כאן כל שיש לו עונג בדבר, אין זה בגדר בטלה סתם.
אמנם ודאי שאין להפריז במשחק ולהתעסק בו רוב הזמן, כיון ששבת נתנה בעיקרה למאכל, מנוחה ולימוד ולא לעיסוקים שמתעסקים בהם בימי החול.

ב. במסכת ביצה מובאת מחלוקת, בעניין של אדם הפונה לחנווני שהוא רגיל אצלו לקחת ביצים או פירות בשבת.
לת”ק – מותר אם לא יזכיר סכום המידה (ק”ג או שנים).
ולרבי שמעון בן אלעזר – בלבד שלא יזכיר סכום הכסף שעולים המצרכים.
ונפסק להלכה כשניהם (סי’ שכג סע’ ג’).
ומביא הרמ”א שם, שהאסור הוא כאשר אומר לו תן לי בסך כסף כזה.
אך בלא זה מותר, ואף שיש מחמירים לא להזכיר סכום בכל מקרה, פשט המנהג להקל, אך במשנה ברורה, הביא שהאחרונים החמירו, שלא להזכיר כלל סכום ומידה, שהרי אפשר לעשות בלא כן.
ויש מהאחרונים שסברו שיש להימנע מכל משחק בו משתמשים בכסף מדומה, אך מביא בשמירת שבת כהלכתה, בשם רש”ז אוירבאך זצ”ל, שסבר שכיוון שאין זה כסף ממש, מותר בכל מקרה.

לסיכום:

מותר לשחק בשבת במשחק מונופול שבו משתמשים ב”כסף מדומה”, אך ראוי שגדולים (ואפילו ילדים קודם בר מצווה) לא יעסקו רוב זמנם בשבת במשחקים. ויקדישו עיקר הזמן למנוחה, אכילה ולימוד, ויחפשו הלימוד שמהנה אותם ומושך את לבם.

מקורות: יסודי ישורון מערכת הלכות שבת עמ’ 321-322 . שמירת שבת כהלכתה פט”ז סעי’ לב והערה פד’.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן