מיון משחקים בשבת

שאלה:

האם אפשר לסדר משחקים, לפי צבע גודל ומין בשבת?

תשובה:

אחת מל”ט מלאכות בשבת הוא מלאכת בורר.
ובראשונים נחלק בהבנת דבריו, ונפסק להלכה כי הבורר פסולת מאוכל, או אף הבורר אוכל מפסולת לא לשימוש מיידי, נאסרה.
והותר רק ברירת אוכל מפסולת לשם אכילה מיידית, שאז מוגדר הדבר כאכילה ולא כבורר לאוצר.
ונפסק כדברי אביי:
“בורר ואוכל לאלתר, ובורר ומניח לאלתר ולבו ביום לא יברור ואם בירר נעשה כבורר לאוצר וחייב חטאת”.

שאלה נוספת בדין בורר, היא מתי מוגדר הדבר כתערובת שהפרדתה יש בה משום בורר.
ומתי אין כאן מעשה ברירה ומשתי סיבות אפשריות.
א. כאשר הדברים המעורבבים גדולים הם וכל אחד ניכר במקומו כמעילים המונחים יחד וכדומה.
ב. כאשר הכל הוא מאותו המין, וההפרדה היא שרירותית, ולא לפי תועלת מסוימת או הגדרה שתחלק בין הדברים המופרדים. כמוציא תפוזים מתוך תפוזים, כדי לאוכלם מחר.
בורר שייך לא רק באוכל, אלא אף בחפצים שונים.
ומעתה לשאלתנו.
כאשר ישנם משחקים שבהם ישנה תערובת חלקים כלגו, קלפים ועוד.
אם הם גדולים מאוד (כלגו לתינוקות) וניכרת כל קוביה בפני עצמה, יש המקילים לומר שאין כאן הגדרת תערובת, וניתן להקל בדבר (ערוך השולחן).
כמו כן בהפרדתם כדי לשחק בהם מיד, כהפרדת הקלפים למשחק חוזר, הפרדת חלקי הלגו, לשם בנייה מחדש (בעצם היתר בנייה בלגו יש לדון בנפרד). אין זה מוגדר כבורר ומותר.
אולם הפרדת החלקים, הקלפים, לפי סוג, צבע והדומה לכך לשם סידורם והחזרתם לארון המשחקים (ובחלקים שאינם גדולים מאוד) ישנו איסור של בורר, והעושה כן עובר ח”ו על איסור תורה.

לסיכום:

אף במשחקים שייך בורר לשבת. אסור להפריד החלקים השונים לשם סידורם על פי צבע, סוג שימוש וכדומה. אך להפריד כדי לשחק מיד מותר. ואם החלקים גדולים מאוד וניכרים אף בזמן שהם מעורבים, יש מקום להקל בדבר, ובפרט לילדים קטנים.

מקורות: שבת ע”ג. שו”ע או”ח סימן שי”ט סעיף ב’, ג’, משנה ברורה, ערוך השולחן ס”ק ח’ – ט’, שמירת שבת כהלכתה פרק ט”ז סעיף ל”ד.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן