מכונת גילוח

שאלה:

באיזה מכונה מותר להתגלח?

תשובה:

בגמרא מכות מובא:
“תנו רבנן: ‘ופאת זקנם לא יגלחו’. יכול אפילו אפילו גלחו במספרים יהיה חייב? תלמוד לומר ‘לא תשחית’, אי לא תשחית יכול אם לקטו במלקט (כלי ספר שמלך בו השיער) או ברהיטני (מקצוע) יהיה חייב? תלמוד לומר ‘לא יגלחו’. הא כיצד גילוח שיש בו השחתה, הוי אומר זה תער”.

ומסביר רש”י:
“מספרים אינם משחיתים שאין חותכים שיער בצד עיקר כתער”.

השו”ע פוסק שמותר לגלח את פאת הזקן במספרים כעין תער וכן הסכים הרמ”א. אומנם היו שחלקו וסברו שאסור מדרבנן ואולי אף מהתורה שאף זה נקרא “השחתה”, ולדעתם כל מכונת גילוח אסורה. אך לשו”ע ולרמ”א במספרים כעין תער, מותר, ואין בכך השחתה.
ישנו דיון במה שונה תער שאסור ממספרים כעין תער שמותרות והעלו מספר הבדלים:
א. מצד איכות ההורדה. תער מוריד את השיער כולו ונקרא השחתה, מספרים אינם מורידות את השיער כולו עד הבשר. אומנם בזה נחלקו אם זה שנשאר שיער, אין בזה דין גילוח, שיש סברו (הנוב”י ועוד אחרונים) שאפשר להתגלח בשלבים, תחילה במספרים ואחר שנשאר שיער שאין בו לכוף את ראש השערה לשרשה וממילא אין בו השחתה ואז יוכל להוריד את השאר בתער שהרי כבר אין השחתת שיער. ויש שחלקו (חת”ס ועוד אחרונים) וסברו, או שאף שיער שאינו יכול לכוף ראשו נקרא שיער ואסור להשחיתו, או שההורדה במספרים לגודל כזה היא עצמה ההשחתה. לפי הגדרה זו לכאורה מכונת גילוח שמורידה את השיער לגמרי יש בה משום השחתה ואסור להתגלח בה.
ב. השחתה היא נטילת הרבה שיער ביחד. תער חותך מול עור הפנים ולכן הוא יכול להוריד את השיער מהר וביעילות, אף שאין אפשרות דיוק ואורך שיער בתער. לעומת זאת מספרים אינם פועלים נגד העור אלא השימוש בשני להבים ולכן אפשר לדייק ולהוריד שערה שערה, וזו אינה נקראת השחתה. ומכיוון שבמכונות גילוח הלהבים אינם חדים כל כך ואין באפשרותם להוריד את השערות מול העור אלא להב מול הרשת, ועל כן נחשב כמספרים ומותר להשתמש בו. אמנם יש מכונות שבהם השיער נמשך לתוך המכונה ושם הלהב חותכו, אך אף שם אין הלהב עובד מול העור ועל כן מותר השימוש בהן. אולם עתה בדור החדש של מכונות פיליפס מדגם 6000 אף עור הפנים חודר במקצת דרך הרשת. אך לא ברור אם הסכין נוגעת בעור או לא, אמנם בעין אי אפשר לראות את זה ונראה שהשיער נחתך על ידי הלהב נגד הרשת וזהו כמספרים. אך בצילומי וידיאו רואים שהלהב חותך את השיער בלא הצמדות לרשת, ותפקידה הוא רק כבית אחיזה לשיער. אך דיני התורה הינם לפי הטבעי והנראה לעין בלא מכשור. ואם כן אפשר להסיק שכל המכונות מותרות בשימוש ולאוסרים שלא נחשב כמספרים, כל המכונות אסורות. אמנם עדיף שלא להשתמש במכונות פיליפס 6000 אלא בסדרות שקדמו שהנם בטוחות יותר (בחנות חשמל קאליש ליד המדרחוב בירושלים- ישנן מכונות חדישות שעברו את בדיקתו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו שליט”א- לשיטתו)

לסיכום:

עדיף להשתמש במכונות גילוח מדגמים קודמים לפיליפס 6000 אך המשתמש בהם יש לו על מה לסמוך ומותר להשתמש בהם.

מקורות: מכות כ”א. שו”ע יו”ד סימן קפ”א, י .

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן