מכשיר טיגון

הרה”ג דוד טבצ’ניק שליט”א, רבה הראשי של מקסיקו לשעבר
מנכ”ל מוסדות אריאל

לכבוד

שלום וברכה מירושלים עיה”ק

בדבר שאלתך על אותם חיילים המקפידים לאכול חלק למהדרין, והואיל והאוכל עבורם מטוגן, אמנם בנפרד, אבל במכשיר טיגון בו מטגנים את האוכל בכשרות רגילה, והואיל והטכנולוגיה של המכשיר מאפשרת שימוש רב פעמי בשמן ולכן לא מחליפים אותו, נשאלת השאלה האם החייל המקפיד על אוכל חלק מהדרין יכול לאכול שניצלים, תפוחי אדמה או כל אוכל שטוגן במכשיר זה.

ונראה לי להשיב:

1. לגבי טיגון באותו כלי, מותר, כי חס ושלום אין להחשיב בשר שאינו מהדרין חלק כטרף.

2. ועיין שו”ת “יביע אומר” ח”ה יו”ד ג’ (לגבי חלק ושאינו חלק) ועיין דעת הגרי”ש אלישיב שליט”א כמובא בשו”ת “ישיב משה” עמ’ ק”א ובקובץ “חזון עובדיה” ח”א סעיף ל’ עמוד כ”א.

3. אמנם במקרה דידן יש נקודה נוספת: האוכל שטוגן באותו מכשיר טוגן באותו שמן. ונראה לי שאפשר להתיר כפסק הרב הדיה בשו”ת “ישכיל עבדי” ח”ב קונטרס אחרון יו”ד תשובה ח’. וגם אם זה לא לכתחילה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמדובר בבסיס צבאי המשרת נאמנה מאות ואלפים מחיילי ישראל, וזו סיבה מספקת להקל על המשימות.

רצוי שתעיין בספר הכשרות של הרב יעקב פוקס שליט”א פרק ט’ סעיף 3, ועיין גם בהערות י”ד – ט”ז.

4. יתכן שיש להקל לכתחילה אמנם אם יש מקום לאפשר למקפידים על מהדרין לאכול רק את האוכל שטוגן בנפרד ללא צורך בניצול השמן של שימוש רב פעמי, הדבר עדיף על מנת להניח את דעתם של החיילים הרוצים בכך.

יישר חילך לאורייתא להגדיל תורה ולהאדירה וחפץ ה’ בידך יצלח.

כנפש המברך באהבה

הרב דוד טב’צניק
החופעיה”ק ירושלים ת”ו

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן