מכשיר כספומט – הפולט כסף בטעות

שאלה:

אדם שהכניס את כרטיס מגנטי למכשיר הכספומט הקבוע בבנק והקיש את מספרו הסודי, וביקש להוציא סך 500 ₪ אך מכשיר הכספומט פלט סך 800 ₪, ובחשבונו נרשם הוצאה של סך 500 ₪ בלבד. ברור שסך 300 ₪ הנותרים הם טעות במחשב הבנק, האם יכול הלקוח לקחת את 300 ₪ הנותרים או עליו להחזירם לבנק?

תשובה:

מעיקר הדין נראה שיכול לקחת את סכום הכסף העודף שיצא בטעות (סף 300 ₪) לעצמו, כיון שהבנק שייך להרבה בעלי מניות וממילא סכום הכסף שיצא בטעות אין בו שוה פרוטה לכל בעל מניות בבנק, ולכן פטור מלהחזיר.
(אבל בבנק ששייך לבעל בית אחד, ודאי שיש שוה פרוטה לאותו בעל – הבית וחייב להחזיר), אבל למעשה צ”ע לדינא.

מקורות:

עיין במסכת ב”מ דף כ”ו ע”ב: “אמר רבא האי דאמרת בשלשה אינו חייב להחזיר לא אמרן אלא דלית ביה שוה פרוטה לכל חד וחד אבל אית ביה שוה פרוטה לכל חד וחד חייב להחזיר”.

ועיין בשו”ע חו”מ סימן רס”ב סעיף ב’: “אפילו אבידה ששוה הרבה אם היא של שותפים הרבה שאין מגיע לכל אחד שוה פרוטה אינו חייב להחזירו בד”א שידוע שהם שותפים בו…”

ועיין בספר מחנה אפרים הלכות גזילה סימן א’: שכתב בתחילה “כתבו רבותינו הראשונים ז”ל דאסור לגזול אפילו כל שהוא דין תורה, ומ”מ אינו מחוייב להשיבו…” אבל בסוף דבריו כתב “הן אמת דבפ’ הגוזל קמא דף ק”ג אמתניתין דמחל לו חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן. א”צ להוליכו אחריו, ופירש רש”י אלא יניחנו שם ויבואו הבעלים ויטלו את שלו, משמע מהכא דאפילו פחות משוה פרוטה כל שלא מחלו הבעלים, הרי הוא של בעלים במקום שהוא…” מוכח מדבריו שאבידה שאין בה שוה פרוטה ולא נודע לבעלים ונתייאש, אין המוצא זוכה בה אלא הרי היא כמונחת בקרקע…

ועיין בספר פתחי חושן הלכות הלואה ואבידה (הרב ר’ יעקב בלוי) דיני אבידה פרק א’ סעיף י”ב: “אבידה שאין בה שוה פרוטה אינו חייב בהשבתה…ועיין שם בהערה ל”ג שהביא מחלוקת אחרונים בדבר.

ועיין בספר משפטי התורה (הרב ר’ צבי שפיץ) חלק ג’ קיצור הלכות השבת אבידה פרק א’: “אמנם בזמן הזה ברור האבידות שערכן הממוני מועט אין דרך אנשים לחפש אחריהן או שמתביישין לבקש זאת מהמוצא, לפיכך אפילו אם הם שוות יותר מכמה פרוטות ויש בהם סימן, פטור הרואה אותן ברחוב מלהרימן ולטפל בהן”. ועיין עוד שם פרק ח’ סעיף ט’: “אם רוב בני האדם כשידעו שממונם ששויותו מועטת נמצא במקום מסוים לא יטרחו לקחתו משם, למרות שיודעים שיתכן שהוא יוכל לאבד להם, פטור גם המוצא מלטרוח בהרמת האבידה ובטיפולה…”.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן