מתנה בשבת

שאלה:

האם מותר לתת מתנה לבר מצווה בשבת? והאם מותר לחלק פרסים, בחידון שנערך בפעולת שבת?

תשובה:

מקח וממכר (קניה ומכירה) בשבת לא נאסר מהתורה. אולם חכמים אסרו זאת, ושני סיבות הוזכרו בקשר לאיסור זה:
א. במסגרת איסורי חז”ל שנאמרו על הפסוק: “אם תשיב משבת רגלך עשות חפצך ביום קדשי…וכבדתו מעשות דרכך ממצא חפצך ודבר דבר”. (ישעיהו נ”ח). ומכאן למדו לאסור לעסוק בשבת במקח וממכר אפילו שלא נאסר מן התורה במסגרת ל”ט מלאכות. כיון שזהו עסוק חול המונע מהרגשת עונג, וגורם לבטל עונג שבת, ולביטול עניין המנוחה בשבת.
וכך מוצאים אנו בנחמיה י”ג כי נחמיה מתפאר בכך שמנע חלול שבת שהיה קיים בירושלים, ואחד הדברים הוא: “והצרים ישבו בה מביאים דאג וכל מכר ומכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים”.

ב. סבה שניה שמוזכרת בראשונים. שמא מתוך שיעסקו בקניה ומכירה יבואו לידי כתיבה שהיא אב מלאכה, ועל כן אסרו לעסוק במסחר בשבת. מתנה אף שאינה מכר, כיון שישנה העברה מרשות אדם אחד לרשות אדם אחר, נאסרה בשבת כמכר.
אולם לצורך מצווה מותר לתת מתנה, מה שאין כן במכר עצמו שאסור אף לצורך מצווה. ועל כן מותר לתת ביו”ט של סוכות, אתרוג במתנה לחברו כדי שיוכל לברך עליו, כיון שזהו דבר מצווה. אך שלא לצורך מצווה, אסור. ולכן סבר המג”א וכן המשנה ברורה, שאסור לתת מתנה לחתן שהיה דורש בשבת והיו נוהגים לתת לו מתנה שנקראת “מתנת דרשה”. אך בעל ערוך השולחן חולק, ומסביר שיש מצווה לשמח חתן וכלה, וכן נוהגים לעשות קידוש בשבת הראשונה אחר החתונה וזהו זמן שמחתם, ועל כן מותר לשמחם במתנה, וכן המנהג. וסיים בלשון זו:
“וכן המנהג ליתן להחתן והכלה אז מתנות ואין בזה דברא דאיסורא כלל ומנהג ישראל תורה הוא”.

אף במתנת בר מצווה, נראה שתהא קיימת מחלוקת זו. כי לשיטת ערוך השולחן, אף בר מצווה זה יום שמחתו ועושים לו קדוש באותה שבת. אם כי היה מקום לחלק, כיון שאין מצווה לשמח בר מצווה, אך בחתן וכלה יש מצווה לשמחם, וכן אין דרשת בר מצווה לקהל בשבת בדוקא, מה שאין כן מה שנהגו אז בחתן. אך בזה המנהג הרווח הוא לתת מתנת בר מצווה בשבת, ושוב יש לומר: “מנהג ישראל תורה היא”.

בקשר לשאלה בעניין פרסים בפעולת שבת. נראה שאם הדבר בא אגב חידון בנושא תורני, וכדי לעודד לימוד, יש בדבר גדר מצווה ויהא מותר לתת פרסים.
ישנה עצה הטובה לכל השיטות. והיא הקנאת החפץ הניתן במתנה עוד בערב שבת, אך יש לזכור שתי נקודות: א. הקנאה אינה לא בדיבור (ואפילו לא בנתינת כסף) אלא במעשה קניין כהגבהה משיכה וכדומה. ועל כן יש להגביה הספר עבור הבר מצווה עוד ביום שישי ולהקנות אותו לו. כך שבשבת כאשר נותנים הספר לבר מצווה הרי הוא שלו כבר מערב שבת, ואין כאן נתינת מתנה בשבת.
ב. אין עצה זו טובה לפרס, כיון שלא ידוע עדיין מי יזכה בפרס ואי אפשר להקנות לו את החפץ. ובזה העצה היא שמקבל החפץ יתכוון שלא לזכות בו עד מוצאי שבת ושוב אין כאן מתנה בשבת.

לסכום:

במתנת בר מצווה עדיף להקנות לו במתנה בערב שבת, ובאם לא הקנו לו המתנה וכן בפרסים עבור חידונים, יכוון המקבל שלא לזכות בו עד מוצ”ש. אך אם נתנו המתנה או הפרס והמקבל קיבלם מתוך מחשבה לזכות בו, יש לסמוך על כך שזהו דבר מצווה, וממילא המתנה מותרת אף בשבת.

מקורות: שבת קי”ג: רמב”ם שבת פרק כ”ג הלכה י”ב. משנה ברורה סימן ש”ו סקל”ג ערוך השולחן סימן ש”ו סעיף י”ז. שמירת שבת כהלכתה פרק כ”ט.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן