ניכוי משכר דירה ע”י השוכר

שאלה:

אדם ששכר דירה מחבירו, ובדירה היה תריס שלא היה יכול להיפתח בצורה רגילה (היה צריך להחליף את התריס), ולמרות הפצרותיו ובקשותיו של השוכר בתקופת השכירות (שנה וחצי) לתקן את התריס – התריס לא תוקן. השוכר טוען שצריך לנכות לו מדמי כל חודש של שכירות (כי דירה שאין שם חלון, השכירות פחותה מבית רגיל) והמשכיר טוען שהשוכר היה צריך לתקן את התריס וצריך לנכות לו רק את דמי התיקון של התריס מן השכירות. מי צודק בויכוח זה?

תשובה:

המשכיר צודק בטענתו, כיון שראה השוכר שתריס זה מקולקל היה צריך לתקנו ולנכות את דמי התיקון מדמי השכירות.

מקורות:

עיין במסכת בבא מציעא דף ק”א ע”ב: “ת”ר המשכיר בית לחבירו, משכיר חייב להעמיד לו דלתות לפתוח לו חלונות לחזק לו תקרה וכו’…”, וכתב הנמו”י (דף נ”ט ע”א דפי הרי”ף): “כתב הריטב”א ז”ל בשם רבו שאם במשכיר בית זה או בית פלוני איירי, חייב להעמיד לו בשעה שמכניסו לתוכו…ואם במשכיר בית סתם חייב להעמיד לו כן כל זמן השכירות”.

ועיין בשו”ע חו”מ סימן שי”ד סעיף א’ שפסק “המשכיר בית לחבירו חייב להעמיד לו דלתות ולפתוח לו החלונות שנתקלקלו…” וברמ”א הביא “אע”פ שנכנס שם השוכר וראה שלא היו שם דברים אלו לא אמרינן דנתפייס במה שראה אלא על המשכיר לתקן…”.

ועיין בספר ‘דיני הבית המשותף’ (הרב אפרים משה קורנגוט – הוצאת אריאל) פרק שמונה עשר סעיף י”ב “ארעו לבנין נזקים חמורים הפוגעים בדירת השוכר הדורשים שיפוץ ותיקון, אע”פ שהמגורים עדיין אפשריים, חייב המשכיר לשפץ הבניין”.

ועיין בספר פתחי חושן (כרך הלכות שכירות פרק ו’ סעיף י”ד עמ’ קכ”ח להרב יעקב בלוי) שכתב “לא נפל הבית אלא נתקלקל באמצע הזמן ויש ביד המשכיר לתקנו, יש אומרים שחייב לתקן ויש מחלקים שאם השכיר לו בית זה אינו חייב לתקן, ובבית סתם חייב לתקן…” והביא שם בהערות ס”ק ל”ז “בשו”ת חבצלת השרון חו”מ ס’ ל’ בשוכר חנות ובאו שוללים והרסו התריס וגם השמשות נופצו, והשוכר תיקן בעצמו ותובע לנכות מדמי השכירות…ודן אם יש לחייבו מצד המנהג שכל התיקונים על המשכיר…וכבר כתבתי בכמה מקומות שבשכירות הולכין אחר המנהג, ובזמננו בא”י בדירות מוגנות נהוג בכמה סוגי תיקונים ששניהם משתתפים בהוצאות…”.

ועיין עוד שם (בסעיף ב’): “אע”פ שראה השוכר שיש דברים הצריכים תיקון ולא אמר כלום, אין אומרים שמחל לו, ויש אומרים שאם תיקן השוכר בעצמו על חשבונו יכול להוציא מיד המשכיר או לנכות מדמי השכירות”.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן