ניצוח בשבת על תזמורת

הרב יאיר לרנר

שאלה

אדם המתגורר באוסטריה שהתחיל להתחזק בקיום תורה ומצוות ועובד לפרנסתו כמנצח על תזמורת המנגנת בקונצרטים. האנשים המנגנים בתזמורת אינם יהודים. האם יכול להופיע בשבת עם התזמורת כשהוא רק מנצח בידיו ואינו מדבר ומסביר? (יצוין, רב ההופעות בחו”ל נעשות בימי שבת וראשון, וכן אין הדבר כרוך בחילול שבת כיון שהוא מתגורר בשבת בבית מלון הסמוך לאולמי הקונצרטים).

תשובה

הנה יש לדון בשאלה זו משום אמירה לנכרי לעשות מלאכה דאורייתא. בשביל רוב נוכרים לצורך פרנסה [שו”ע אורח חיים, סימנים רע”ו, ש”ז, שכ”ה, וכן באגרות משה או”ח חלק ד’ ס’ ס’ בטעמי הגזירה של אמירה לנכרי].

1. נראה שמעשה ניצוח הנעשה רק בידיו של האדם אינו אמירה הנעשית בפיו, ולכן בזה לא גזרו רבנן. [באגרת משה או”ח חלק ד’ ס’ ס’. כתב: “אבל אף אם נימא שאין לאסור אלא מה שתקנו חכמים, ואין למילף מזה לאסור אף מה שבסברא הוא חמור כיון שעכ”פ לא אסרו…”].

2. אמירה לנכרי לעשות מלאכה בשביל נכרים אינה אסורה. [שו”ע או”ח ס’ ש”ז סעי’ כ”א “אסור לומר לאינו יהודי בשבת…” ברמ”א שם “אבל מותר לומר לו לעשות מלאכה לעצמו”, וכתב המ”ב ס”ק ע”ג… ואע”פ כן מותר לומר לו לעשות מלאכה לעצמו, כגון שיאמר לו קח בשר שלך ובשל אותו לצרכך. וכי האי גוונא, דכיון שלא היה הדבר מעולם של ישראל כלל, והאינו יהודי עושה אותה ג”כ רק בשביל עצמו, לא גזרו עליו איסור דאמירה לאינו יהודי”. וכן הביא בספר שמירת שבת כהלכתה חלק א’ פרק ל’ סע’ ל”ג: “מותר לומר לנכרי לעשות אפילו איסורי תורה, אם החפץ שבו תעשה המלאכה הוא של נכרי והנכרי עושה את המלאכה לצורך עצמו”…

3. כיון שפה מדובר באדם המתקרב לקיום מצוות, ובמקצוע הניצוח עיקר פרנסתו, יש לנו להתיר את הדבר כי ע”י כך יתקרב האדם יותר לקיום מצוות.

4. עיין עוד בספר שולחן שלמה [חלק ב’, ס’ שי”ח, סעי’ א’ הערה ג, וכן הערה ד’, בדין עשה מלאכה בשבת אם יכול ליהנות מהכסף בימות חול].
(וכך הסכים אחד מגדולי הפוסקים בני זמננו, אע”פ שפוסק אחר נחלק עליו).

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן