נרות חנוכה בערב שבת

שאלה:

כיצד סדר הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

תשובה:

ישנה מחלוקת ראשונים כיצד מקבלים שבת.
יש שסברו שבהדלקת הנר מקבלים כל בני הבית את השבת. ויש שסברו, וכן פסק המחבר, שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנר אלא באמירת “מזמור שיר ליום השבת”, וכיום באמירת “לכה דודי”. אך הרמ”א פסק שנשים מקבלות שבת בהדלקה, ושאר בני הבית “במזמור שיר”, וכיום “לכה דודי”.
בבאנו לדון בהדלקת נר חנוכה ונר שבת, מה קודם, הדבר תלוי בדיון הנ”ל:
לסובר שבהדלקת נר שבת מקבלים שבת, ודאי שיש להקדים הדלקת נר חנוכה. ואכן, המחבר חושש לדעה זו והצריך הדלקת נר חנוכה קודם נר שבת.
בערוך השולחן סובר, שאפילו אם אין קבלת שבת בהדלקת נר שבת, עדיף להקדים נר חנוכה כדי שהדבר האחרון שיעשה הוא הדלקת נר שבת, כמו שנראה בגמרא שזו הייתה המלאכה האחרונה.
אמנם הרשב”א סובר, שנר שבת תדיר, ותדיר ואינו תדיר תדיר קודם ועל כן יש להקדים נר שבת לנר חנוכה.
אך המנהג הפשוט אינו כן, ומדליקים נר חנוכה קודם לנר שבת, מפני שנשותינו מקבלות שבת בהדלקה, והדלקת נר חנוכה של הגבר היא גם בשביל אשתו מדין “נר איש וביתו”.
כיון שאין אפשרות להדליק נרות חנוכה בערב שבת כביום חול (בשקיעה או צאת הכוכבים), מקדימים הדלקת נרות בעוד היום גדול, ואפשר לברך על אף שעודנו יום:
1. כיון שאי אפשר אחרת, הרי חל החיוב עוד מבעוד יום.
2. לא גרע מהכשר מצווה שמברכים עליו, כעשיית סוכה שמדין הגמרא מברכים שהחיינו בעשייתה קודם החג, ולירושלמי אף מברכים על עשייתה, וכל שכן בנר חנוכה. (ערוך השולחן)

ויש להזהיר לתת מספיק שמן שידלוק בלילה כפי שעור ההדלקה שקבעו חז”ל שהוא חצי שעה.
ועדיף שיהא עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים, אף שרגיל הוא להדליק בחול בשקיעה, כי גם בחול המדליק בשקיעה כדאי שייתן די שמן שידלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים.
בערב שבת חנוכה, אין מקדימים קבלת שבת 40 דקות קודם השקיעה, אלא מאחרים הזמן, (אף שבלוחות מופיע הזמן, 40 דקות קודם השקיעה)
יש להשאיר זמן לתוספת שבת, שלכתחילה כדאי שיהא לפחות שלש עשרה וחצי דקות קודם צאת הכוכבים, ובדיעבד די בכמה דקות.

לסיכום:

בערב שבת חנוכה, יש לאחר הדלקת נרות שבת, משאר שבתות השנה, לתת שמן שיספיק לדליקת הנרות עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים. ולהדליק קודם נר חנוכה ואחר כך נרות שבת.

מקורות:
שו”ע או”ח סימן תרע”ט משנה ברורה, ערוך השולחן, שו”ע או”ח סימן רס”ג סעיף ט’.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן