סדר התשובה

שאלה:

מהם סדרי החזרה בתשובה?

תשובה:

חייו של אדם מורכבים מהעבר- כל מה שארע לו מזמן היותו עומד על דעתו, כל זכרונותיו וחוויותיו, וכן מהעתיד- תכניותיו, חלומותיו, רצונותיו למה שיקרה לו, וההווה המקשר בין העבר לעתיד.
וכדברי ר’ ידעיה הפניני:
“העבר אין העתיד עדיין וההווה כהרף עין”.

וכנגד חיי האדם כך היא החזרה בתשובה.
וכדברי הרמב”ם:
“ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר: “יעזוב רשע דרכו וגו'”, וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר: “ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו…”.

הרי שלושת מרכיבי הזמן.
יעזוב החוטא חטאו… שנאמר יעזוב רשע דרכו – כנגד ההווה, בו האדם תופס את מצבו ומחליט לשוב בתשובה ולעזוב החטא.
וכן יתנחם על שעבר… נחמתי – כנגד העבר, החוטא שתופס מה עשה כנגד מה שהיה צריך לעשות, מתחרט על כל הרע שעשה ופעל בעבר.
ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא… – כנגד העתיד, מקבל עליו השב בתשובה שלא יחזור על טעויות העבר, ולעתיד יקפיד על דרכו ומעשיו, ודבר זה יהיה כל כך מוחלט בדעתו, עד שהקב”ה יכול להעיד עליו שלא יחזור על חטאיו.
הרמב”ם מלמדנו כי אין די בחזרה בתשובה בלב ובמחשבה, אלא יש צורך גם להוציא הדברים בדיבור בשפתיים, בוידוי. ובלא הוידוי בפה, אין זו חזרה בתשובה שלימה, והוידוי הוא מצוות עשה.
ואף בוידוי מוצאים אנו חזרה בתשובה שלמה של עבר, הווה ועתיד.
“כיצד מתודין, אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך” – וזהו כנגד ההווה שבו אדם מעיד על עצמו ועל חטאיו.
“והרי נחמתי ובושתי במעשיי” – וזהו כנגד העבר.
“ולעולם איני חוזר לדבר זה” – וזהו כנגד העתיד.
וזהו עיקרו של וידוי.
כאמור לחזור בתשובה, הכוונה בכל מהותו של האדם.
עברו, הכולל זיכרונותיו וחוויותיו, שיש פעמים שצריך להניחם ולבוש בהם. (לעיתים ברובם ולעיתים בחלקם).
ההווה, שבו מבין האדם מקומו בעולם וביחס לאלקיו.
והעתיד, הכוונת כל תכניותיו וציפיותיו, אך ורק לטוב, תוך קבלה שלא לחזור על שגיאות העבר.וכל זה צריך לומר גם בפה, והוא הוידוי.
דברים אלו הם ביחס שבין אדם למקום – בין אדם לאלוקיו.
אך ביחסים שבין אדם לחברו – צריך נוסף על החרטה והקבלה של החוטא, פיוס הנפגע, ובלא זה אין התשובה שלמה, ולכן צריך להשתדל לפשפש במעשינו, קודם כל בדברים שבינינו לחברינו, לבדוק האם פגענו באדם כל שהוא, אם במעשה ואם דיבור, לפייסו ולתקן העוול שגרמנו לו.
ואח”כ בדברים שבינינו לבין בוראינו.
ויה”ר שנזכה לשוב בתשובה שלמה, ותכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה

מקורות: רמב”ם הלכות תשובה פ”א ה”א, פ”ב ה”ב, על התשובה לרב סולוביצ’יק זצ”ל.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן