סדר נעילת וקשירת נעליים לנשים

שאלה:

מהו סדר נעילת נעליים וקשירתן? האם סדר זה נוהג גם בנשים?

תשובה:

א. סדר הנעילה והקשירה הוא: בתחילה נועלים נעל ימין ואחר כך נעל שמאל, וקושרים תחילה את נעל שמאל ואחר כך חוזרים לקשור את נעל ימין.
ב. גם אישה צריכה לנעול תחילה את נעל ימין, כמו בכל דבר שיש להתחיל בימין. אך לגבי הקשירה ישנם דעות שונות היות שלעניין הקשירה התורה נותנת חשיבות לקשירה בשמאל בדומה לתפילין, וכידוע נשים פטורות מלהניח תפילין. רוב הפוסקים סוברים שגם האישה צריכה להתחיל את הקשירה בשמאל מכיוון שהלימוד מתפילין הוא רק גילוי שהתורה החשיבה הקשירה בשמאל.

מקורות:

עיין בשו”ע או”ח סימן ב’ סעיף ד’: “ינעול מנעל ימין תחילה ולא יקשרנו ואח”כ ינעול של שמאל ויקשרנו, ויחזור ויקשור של ימין”.
ועיין שם מ”ב ס”ק ו’: “דלענין קשירה מצינו שהתורה נתנה חשיבות אל השמאל שקושר עליה תפילין של יד”. אך בערוך השולחן הביא סימן ב’ סעיף ח’: “וזהו לפי דברי הטור והשו”ע וכן הוא במסכת שבת (דף ס”א ע”א) דאמר רב נחמן בר יצחק דהכי עביד מר בריה דרבנא וכל רבותינו הראשונים (הרי”ף והרמב”ם והרא”ש והמרדכי והסמ”ג) השמיטו לגמרי ולא הזכירו ענין זה כלל וטעמם ברור משום דאח”כ אומר שם אמר רב אשי חזינא לרב כהנא דלא קפיד ע”ש ורב אשי הוא בתראה”. הליכות בת ישראל פרק י”ד הערה נ”ז.

עיין שו”ת אבני ישפה סימן א’ מובא בספר חיי משה או”ח סימן ב’ שאישה יש להתחיל ולקשור בימין.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן