עדיפות בבתי-חולים

שאלה:

אדם הזקוק לניתוח ויש בפניו שתי אפשרויות: או ללכת לבית חולים דתי,אך המחיר שם תמורת הניתוח יקר, או ללכת לבית חולים שאינו דתי, והניתוח שם יותר זול, מה יעשה?

תשובה:

אין צורך ללכת לבית חולים דתי ולשלם עבור הניתוח יותר כסף.

מקורות:

עיין בשו”ע יו”ד סימן שע”ד סעיף ג’ “איזהו מת מצוה שמצאו בדרך או בעיר של עכו”ם ואין לו קוברים…” ומביא הרמ”א “י”א אם אינו מוצא שיקברוהו רק בשכר אינו חייב לשכור משלו אלא מטמא אם ירצה”. משמע דאין להוציא כסף עבור נוחות בעניני שמירת הלכה.
בעניין נאמנות רופאים שאינם שומרי תורה ומצוות:
עיין בשו”ת ‘מנחת יצחק’ חלק א’ סימן קכ”ה ס”ק ו’: אם יש לסמוך על רופאים שאינם שומרי תורה ומצוות. וא”כ בנידן דידן שיש לה וסת קשה להאמין שנטלה ממנו כל האם, ובודאי שקר בפי הרופאים, וכבר פלפלו גדולי הפוסקים בענין אם יש לסמוך עליהם…
ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה ח”א פרק מ’ סעיף א’, “ולענין נאמנות של רופא נוכרי” עיין ס’ שכ”א סעיף י’ ברמ”א ובמ”ב ס”ק כ”ה, ועיין בברכ”י סימן שכ”ח בשיורי ברכה ס”ק א’ ושו”ת עולת שמואל סימן ק”ח בהרופאים הנכרים שלנו יש להם דין מומחה מכיון שהם צריכים לעמוד בנסיון ע”פ חוק המלכות ע”ש בהלכתא גבירתא מ”ה ס”ק א’ דה”ה ברופאים מחללי שבת דבזדון ליבם מיעצים כמעט עוד יותר להדיח, מעכו”ם…

ועיין בספר נשמת אברהם חלק יו”ד סימן קפ”ז בהערה בנושא נאמנות הרופאים: “כותב הדעת תורה, דרופאי זמן הזה ישראלים שמחללים שבת קודש, דינם כרופאי עכו”ם ואין לסמוך גם עליהם”.
ועיין בחת”ס בחידושיו לע”ז (דף ל”א ע”ב) שהניח בצ”ע על נאמנות הרופאים בזמן הזה…וכ”כ בשו”ת מהרש”ם, דרופאי ישראל שבזמן הזה שמחללים את השבת בפרהסיא, י”ל שאינם נאמנים, ומ”מ נראה דאם אמרו שנים זה שלא בפני זה, בצירוף דלא מרעי אומנתם. יש לצדד בזה ובפרט בצירוף רגלים לדבר”.

ועיין בסידור “מנחת ירושלים” (הרב ישעיהו אריה ובנו יהושע דבורקס) שהביא “דיני רפואה בשבת” מפי הרב יהושע נויבירט פרק פ”א סעיף י”ב (עמ’ 489) “לעומת זאת אין חייבים מעיקר הדין לעשות מעשה שיש בו טורח גדול כדי למנוע את הצורך בחילול שבת שעלול להיות בשביל פיקוח נפש, ולפיכך אין הרופא התורן חייב להימצא בביתו במשך כל שעות היממה של השבת כדי שלא יצטרך לנסוע לביתו במקרה של פיקוח נפש, שהרי מותר לקרוא לו במקרה זה גם אם יצטרך לנסוע לביתו במכונית.

וכן מותר להרתיח מים לתה או להדליק אור בשביל חולה שיש בו סכנה, אף אם אצל שכנו ישנם מים חמים מוכנים או מנורה דלוקה, אלא שיצטרך לגרום לשכן צער וסבל גדול, כגון ששכנו ישן ויש צורך להעיר אותו…מותר לכל אדם לטפל לאמבולנס המקיים שירות קבוע על מנת להעביר חולה לבית חולים, ואין הוא חייב להטריח את שכנו שומר השבת שיש לו מכונית על מנת להסיע את החולה, אם יצטרך הלה להישאר מנותק מבני ביתו במשך כל השבת (משום שלא יכול לחזור לביתו…)

Add Your Comment

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן