עובד שהתפטר ממעבידו ורוצה להפוך למתחרו באותה שכונה

שאלה:

רב שכונה שעבד גם כמפקח כשרות בכמה מסעדות, ולאחר זמן מה התפטר ממשרתו רוצה עכשיו להתמודד על רבנות העיר מול מנהל מחלקת הכשרות בעיר, מעבידו לשעבר.
האם יכול, או שיש פה דין של השגת גבול?

תשובה:

הרב שכונה יכול להתמודד מול מעבידו לשעבר על רבנות העיר:
א. לפי תרומת הדשן, אין ברבנות דין של השגת גבול.
ב. לפי דברי הרמ”א שיש מנהג לבחור במי שרצו, יכולים כולם להתמודד.
רצוי להתנות עם קבלת העובד וכך למנוע אי נעימות…

דין במקורות:

אין השגת גבול ברבנות

תרומת הדשן ח”ב סימן קכ”ח: …נבהלתי ונשתוממתי מהא דחזינא דאסיק וקעביד מעשה, להשפיל ולהוריד את מהו’ ישראל יצ”ו הנ”ל, ולשוויה כאחד מן התלמידים למחות בידו לישב בישיבה לדון ולהורות. איכה יעלה על לב ככה הלא נמשח בשמן זך…גם משמני יצקתי על ראשו כאשר ידעתיהו כדאי ראוי לכך בגמרא וסברא, ולמה יגרעו כחו ושמו. ואי מטעם השגת גבול, מהודענא לכון הקבלה שיש בידי, שמעתי מפי הח”ר יונה במה”ר שלום הישיש קרובי, שאמר בשם אביו: אני ואבותי ישבנו בישיבה לדון להורות בנויא”שטט, אם היה בא אחר אצלי להיות מנהיג כמוני לא הייתי מעכב ע”י. והיה תמיה מאין הרגלים שטוענים המנהיגים השגת גבול בכה”ג! וכשספרתי הדברים הללו למה”ר אנשי”ל מר”פורק, אמר לי הזקן מה”ר מאיר סג”ל אמר כה”ג: מי נתן או הוריש לי הגבול שלא ישיגנו אחר עכ”ל הגדולים ז”ל. ונראה נמי דהמדקדק בתוס’ פרק לא יחפור ימצא משמעות טובא, דאין כח ביד ת”ח זה למחות בחבירו שיקבע דירתו אצלו ולקחת תורת חבר עיר, וכן הוריתי כאשר מה”ר גד”על מאורנ”בורק רצה לקבוע דירתו אליו לברונ”א.

השגת גבול רק לענין פרנסה

וכ”נ דכל מה דאסרו חכמים שלא ירד איש לאומנות בידו להשיג גבולו ולהרחיק מהזיקו, היינו דווקא בכל מידי דאית ביה פיקוח פרנסות ומיעוט רווחין וחוסר מחייתו. אבל כה”ג דחד עביד שררותא דמתא ואידך קאתי למיעבד נמי שררותא דמתא כוותיה ואין בזה חסרון כיס, מאן לימא לן דאסור בכה”ג, דכל חד וחד בעי למזכי בשכר פרנסי ישראל שהוא שכר שאין לו שיעור.

ולא דמי למי שהחזיק במצוה כמה שנים דמשמע מלשון מהר”ם במרדכי פ’ חז”ה דאית ליה בה חזקה שלא יוכל אחר לדחותו בכלום ממנה. דשאני התם דרגילין לקנות חזקה כה”ג מן הצבור וליהנות צדקות והקדישות על ככה להניח להם וליורשיהם לחזקה. אבל כתר ושררתה דידה הרי היא מונחת ומופקרת לכל מי שרוצה לזכות בה. ואי משום דיש פיקוח פרנסה בדבר מחמת הפרס שתפול לכיס המנהיגים מגיטין וחליצה והשבעת נשים ושכר ברכת אירוסין ונשואין וכה”ג, כמה תחבולות על קיבול פרס זה אנו בושים ובטורח למצוא היתר לרובן, והאיך נחזיק אותו כולי האי להחשיבו פרנסה ומחיה לבלתי ישיג אחר בהם. אין פנאי להאריך יותר, ובקוצר אבוא להסכים בכל תוקף אשר כתב מופת הדור מהר”י וויל, ופי כפיהו ידי כידו בענין אשר כתב ממש באין בין. ואתם אנשי חיל יראי אלהים אתכלייא עם עלייא, תרדופו הצדק והשלום תפשיטו ידיכם לבצוע לא תתגודדו ולא תשימו קר”ח בין עיניכם. גדול השלום שהוא כלי המחזיק את הכל, וגם אני כותב למהר”י יצ”ו הנ”ל שיחוש לכבוד הזקן בכל מאי דאפשר ליה לסבולי, והיה זה שלום על דייני ישראל.

ועיין בשו”ע יו”ד ח”ד סימן רמ”ה סעיף כ”ב, כתב הרמ”א “רב היושב בעיר ולומד לרבים, יכול חכם אחר לבוא וללמוד ג”כ שם אפי’ מקפח קצת פרנסת הראשון…” וכתב שם ע”ז הש”ך ס”ק ט”ז: “כלומר דוקא כשהחכם אחר בא לדור שם בקביעות…” וכתב שם הרמ”א: “ובמקום שיש מנהג לקבל רב על זמן קצוב או שמנהג לבחור במי שירצו הרשות בידם”.

ועיין בשו”ת החתם סופר חו”מ ח”ה סימן מ”א: “ראו קדמונינו בכל תפוצת ישראל מיום החל הדפוס לגזור בגזירת עירין על כל המשיג גבול למען לא יהיה שלוחי מצוה ניזוקים ולא דמי לאוראנדא ומערופיא ועני מהפך בעלמא כי אם לא ירויח במקום זה ירויח במקום אחר, אבל הכא א”א להדפיס בלי שיוציא הוצאות הרבה ויבוא מי שיבוא אחריו ויפסדנו קרנו ועמלו…”

משמע שדין עני המהפך בחררה זהו דוקא אם הוציא הוצאות על הדבר הזה, ובא אדם אחר והפסיד לו את ההוצאות הללו.
ועיין בפסק דין של בתי הדין הרבניים כרך י’ עמ’ 38 “הנידון ירושת משרד הרבנות”: האם יכול רב להשיג גבול רב חברו, והאם יש הבדל במי שנתמנה על ידי הציבור לבין מי שהחזיק ברבנות עצמו? וכן אימתי מותר לאדם לרדת לאומנות חברו?

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן