פועל בחינם שרוצה לחזור בו

שאלה:

מי שקיבל על עצמו לעשות עבודות בבית חברו ללא תמורה כספית. לאחר זמן רוצה להתחרט. האם אפשר?

תשובה:

אדם שקיבל על עצמו לעשות עבודה בחינם יכול לחזור בו, אפילו אם העבודה היא דבר האבד.

דין במקורות:

עיין בבא מציעא תחילת פרק ‘השוכר את האומנין’ דף ע”ה ע”ב משנה “השוכר את האומנין…וכל דבר שאבד יחזרו בהן. מקום שאין שם אדם, שוכר עליהן או מטען”.

עיין בשו”ע חו”מ חלק ג’ סימן של”ג סעיף ה’: “בד”א בדבר שאינו אבוד, אבל בדבר האבוד כאן פשתן להעלות מהמשרה…אחד פועל ואחד קבלן אינו יכול לחזור בו אא”כ נאנס…” וכתב הרמ”א בסוף הסעיף “פועל שעושה בחנם עם בעל הבית יכול לחזור בו אפ’ בדבר האבד” (בשם מהרי”ק).

ועיין בהגהות אשרי תחילת פרק השואל (ב”מ) ד”ה ‘מדקתני סיפא’: שמעינן מינא מהכא דראובן שאמר לשמעון הריני שאול לך הרי הוא שאול לו, ואין יכול לחזור בו עד שיעשה אותה מלאכה שנשאל לו לעשותה, וכגון שנשאל לו לעשות לו מלאכה שהיא דבר האבד, אבל דבר שאין אבד יכול לחזור בו בלא גרע מפועל”.

משמע מדברי הגהות אשרי, שחולק על הרמ”א וסובר שאפ’ אם העובד עושה עבודה בחינם בדבר האבד אינו יכול לחזור בו.

ועיין בספר מחנה אפרים הלכות שכירות פועלים סוף סימן ו’, שכתב “העולה מכל האמור דאפילו עושה בחינם אם אמר הריני שאול לך לא מצוי לחזור… שכבר נשתעבד גופו לעשות בחנם וגופו קנוי לב”ה, ואפשר שאף מהרי”ק ז”ל יודה בזה. אבל כשאמר הריני מקבל עלי לעשות שלא הקנה גופו לב”ה ה”ז יכול לחזור ולומר איני רוצה לעשות בחנם אלא בשכר”.
כלומר המחנה אפרים מחלק בלשונו של הפועל. שאם אמר “הריני שאול לך”, המשמעות ששעבד את גופו לבעל הבית ולכן אינו יכול לחזור בו אפילו בעושה בחינם. אבל אם אמר “הריני מקבל עלי לעשות”, יכול לחזור בו, כי לא הקנה גופו לבעל הבית.

לסיכום, מצינו בדין זה 3 שיטות:
1. שיטת המהרי”ק המובא ברמ”א.
2. שיטת הגהות אשרי.
3. שיטת המחנה אפרים.

ועיין עוד בספר פתחי חושן (הרב יעקב בלוי) הלכות שכירות פרק י”א סעיף י’: “העושה מלאכה אצל חברו בחנם, י”א שיכול לחזור אפילו בדבר האבוד”. ועיין שם ס”ק כ”ג, “רמ”א סימן של”ג סוף סעיף ה’: …וכיון שזה נשתעבד לו וזה הפסיד ממונו חייב בשיעור זה, אבל העושה בחנם לא נשתעבד לו, ואם משום שהוציא מעותיו ע”פ דיבורו, לא מצינו חיוב בזה אלא כשיש סמיכות דעת, ובחינם ליכא סמיכות דעת…”

אבל בהג”א ריש פרק השואל, כתב שגם האומר לחבירו אני שאול לך אינו יכול לחזור בדבר האבוד…ואפשר שסובר שחיוב פועל בדבר האבוד הוא מדין מזיק, ולכן אפילו בחינם חייב…

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן