פתיחת בקבוקים בשבת

שאלה:

האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת?

תשובה:

בשאלה זו עלינו לדון בשתי נקודות:
א. האם יש בפעולת פתיחת הבקבוק משום סותר.
ב. האם על ידי הפתיחה אנו בונים את הפקק, ויש בדבר משום בונה.

לגבי בעיה א, המשנה בשבת אומרת, שובר אדם את החבית לאכול ממנה גורגרת ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי.
ורש”י והר”ן מסבירים, כיון שעל ידי הפתיחה הוא מקלקל, אין איסור מהתורה על כך, ומדרבנן לא אסרו במקרה זה, כיון שיש צורך שבת.
בגמרא, מעמידים את המשנה אליבא דר’ אליעזר ב’מוסתקי’, דהיינו, כלי רעוע, שאין חשש שמא בפתיחתו יתכוון לעשות כלי. אך לא בחבית שלמה, שבה קיים חשש שיתכוון לעשות כלי. ויש מהראשונים שסברו שאף חכמים החולקים על ר’ אליעזר מודים לו בכך, וכן פסקו הטור והשו”ע.
אך הרבה ראשונים סברו שלדעת חכמים אפילו חבית שלמה מותר לפותחה כדי ליטול הגרוגרת שבה.
וכן סברו חלק מהאחרונים.
ומסיק הרב עובדיה יוסף שליט”א, שאילו ידע המחבר מכל כך הרבה ראשונים ובהם הרי”ף והרמב”ם היה פוסק להקל.
כמו כן בבקבוק שהפקק הוכן לשם הפרדה יש לומר שאין כאן סותר דבר של קיימא, שהרי עומד הדבר לפתיחה.
ובפרט שאנו פוסקים שאין בנין וסתירה בכלים, אלא אם כן יש בדבר אומנות או בניית כל הכלי. ושוב, כיון שהפקק עומד להסרה נראה שאין בכך סותר.
ובבקבוק שבו הפקק נפתח ומתעקם כבבקבוקי בירה, סובר החזו”א שנחשב כסתירת המגופה שמותרת., וכבר בהיות הפקק על הבקבוק, הרי זה ככלי בטל שעומד לפתיחה.
ולפי דבריו, לכאורה צריך לעקם לגמרי הפקק שלא יוכל לשמש לסגירה מחדש, או לפחות לעקמו בצורה כזו שלא יאטום הבקבוק כבתיחלה.

לגבי בעיה ב, בבקבוקים בהם עם פתיחת הפקק נשברת טבעת מתכת או פלסטיק ונשארת על הבקבוק.
יש שסברו שעל ידי הפתיחה נעשה עת הפקק ככלי, כיון שקודם בהיותו מהודק אפילו היינו שוברים את הבקבוק אי אפשר היה להשתמש בפקק לאותו בקבוק. וכן מובא בשם הגרש”ז אוירבעך זצ”ל בשמירת שבת.
וממילא יש בפתיחת הבקבוק משום בונה של הפקק, ובפרט אם הפקק לא היה אף פעם פקק רק אחר חיבורו לבקבוק במהודק.
אולם יש שחלקו, וסברו שאין בדבר משום בונה, הן מפני שהפקק יכול לשמש לבקבוק קטן יותר אף בהיותו מהודק, וא”כ יש לו שם מכסה, כמו כן יש דעות כמגיד משנה ועוד. שאין בבונה כלי מושג פסיק רישה, וצריך כוונה, וכאן הרי אין כוונה ליצור כלי רק לפתוח הבקבוק.

לסיכום:

ודאי שעדיף לפתוח כל הבקבוקים קודם השבת.
אולם בשוכחו לעשות כן, נראה שמותר לפותחם בשבת. והטוב יותר שאת הפקק יזרקו, וישתמשו בפקק שכבר שמש בבקבוק אחר.

מקורות: שבת קמ”ו. שו”ע או”ח סימן שי”ד סעיף א, חזו”א שבת סימן נ”א, שמירת שבת כהלכתה פרק ט’ סעיף י”ז, שו”ת יחווה דעת ח”ב סימן מ”ב.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן