ציור בחול המועד לקטנים

שאלה:

האם מותר לילדים לצייר בחול המועד?

תשובה:

השולחן ערוך פוסק:
“חול המועד אסור במקצת מלאכות ומותר בקצתן”.

ומוסיף הרמ”א:
“לפי צורך הענין שהיה נראה לחכמים להתיר”.

נחלקו הראשונים, אם איסור מלאכה בחוה”מ מהתורה הוא וניתן לחכמים לומר מה אסור ומה מותר, או מדרבנן הוא.
בין התנאים הנצרכים להתיר המלאכה, ישנו תנאי שיהא הדבר מעשה ‘הדיוט’ ולא מעשה אומן, כלומר, דבר שכל אחד ואחד עושה ולאו דוקא איש מקצוע. ותנאי נוסף, שיהא בדבר צורך המועד ולא לצורך אחר המועד.
מלאכת כותב בשבת כוללת אף ציור.
לגבי חוה”מ דן השו”ע פרטי מלאכת כותב מה אסור ומה מותר. בין הדברים שהותרו, כתיבת אגרות שלום שאדם שולח לחבירו. ובמשנה ברורה מסביר, טעם היתר זה כיון שכתיבת אגרת (מכתב) של שלום (מכתב לחבר) אין בה מעשה אומן, מעשה מקצועי, ואין נזהרים בצורת האותיות לדקדק בהם. וכמו כן יש בדבר קצת צורך המועד, לשאול בשלום חבירו.
ונראה שכן הדבר בציור של ילדים, מעשיהם הם מעשי ‘הדיוט’, דהיינו אדם שאינו אומן/ צייר במקצועו, וגם יש בדבר צורך המועד, כיון שהילדים זקוקים לתעסוקה ואינם יכולים לא לעשות כלום, דבר שהוא צער להם.

לסיכום:

מותר לילדים לצייר ציורים בחול המועד, ונראה שאף מבוגר שרוצה לצייר להנאתו בלבד (לא בצורה מקצועית) כיון שהדבר מהנהו במועד, מותר.

מקורות: שו”ע או”ח סימן תק”ל, תקמ”ה.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן