קבלת פיצוי עבור קניית מאכל מקולקל

שאלה:

אדם שקנה מוצרי חלב מחברה גדולה של מוצרי חלב, והתברר שמוצרי חלב אלו מקולקלים והאדם נפגע בבריאותו (קלקולי קיבה וכו’…), האם מותר לו לבקש מהחברה סכום כסף או מוצרי מזון כפצוי עבור הצער והבושת שנגרמו לו?

תשובה:

מותר לבקש מחברת המזון פצוי על הצער והבושת ואף על פי שהדבר נחשב כגרמא, וגרמא דנזקין פטור. אך מכיוון שבדין גרמא חייבים לצאת ידי שמים, יכול לקבל מה שהחברה משלמת.

מקורות:

עיין בשו”ע חו”מ ח”ג סימן ר”ל סעיף י’: “האומר לחברו יין מבושל אני מוכר לך…ובמקום שיש מנהג ידוע הכל כמנהג המדינה”.

ועיין ב”פתחי חושן” (הרב יעקב בלוי) פרק י”ב סעיף מ”א: “מכר לו יין סתם אם לא שהה הלוקח יותר מכדי שרגיל לשהות בד”כ והחמיץ, ה”ז מקח טעות. אבל אם שהה יותר מכפי הרגיל, אינו יכול להחזיר…”

ועיין שם בהגהות אות צ”ד “ובמה שחלוק דין מכירת יין שצריך ליתן לו שיעמוד בטעמו עד הזמן שדרך להשתמש בו…” ועיין שם סימן שפ”ו סעיף א’- ד’, בדיני גרמי וגרמא. (ועיין שו”ע חו”מ ח”א, סימן כ”ח ש”ך ס”ק ב’, האם בגרמא שיש דין שחייב לצאת ידי שמים האם מועילה תפיסה או לא).

ועיין בספר הלכות עדות הלכה פסוקה ח”א, שמביא בשם המאירי בב”ק (דף נ”ו ע”א) כי מי שנאמר עליו חייב בדיני שמים הרי הוא פסול לעדות עד שישלם”.

ועיין עוד בספר אנציקלופדיה תלמודית כרך ו’ בערך גרמא ס”ק ח’ עמ’ תצ”ג: “בכל אלה שאמרו חייב בדיני שמים, י”א שאע”פ שאין לב”ד לכופו לשלם, מכל מקום בדברים בלי כפייה יש לדחקו. (בשם יש”ש ב”ק פ”ו סימן ו’) וי”א שצריכים רק להודיעו שין אנו יכולים לחייבך, אבל אתה צריך לצאת ידי שמים…”

אך צריך לעיין אולי חברת מוצרי החלב תהיה פטורה לשלם את הצער הבושת אפ’ לצאת ידי שמים, כי מצינו דעה במאירי (ב”ק דף נ”ו א’), (מובא גם באנציקלופדיה תלמודית כרך ו’ עמ’ תצ”ג), שאם אין כוונתו להזיק והוא שוגג, פטור בגרמא אף לצאת ידי שמים. ופה לכאורה חברת מוצרי החלב היא שוגג ולא עשתה במתכוון את הנזק, ולכן אולי תהיה פטורה וצ”ע.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן