קדימה בצדקה

הרב יגאל צפירה

המפריש מכספו לצרכי צדקה ויש לפניו בקשות לתרום לצורך בית תמחוי ולצורך אחזקת תלמידי חכמים העמלים בתורה.

השאלות שנשאלו הן:

א. האם יש קדימה ועדיפות לצורך אחת הבקשות?
ב. האם יש לתת את כל כספי הצדקה למי שיש לו קדימה?

תשובה

א. קדימה בצדקה

בילקוט שמעוני (פרשת ראה) כתוב “עשר תעשר, עשר שלא תתחסר, עשר שתתעשר, אמר הקב”ה עשר את שלי ואני מעשר את שלך. אמר רבי אבא רמז לסוחרים ולמפרשי ימים שיהיו מוציאים אחד מעשרה לעמלי תורה”.
וכן משמע במדרש תנחומא (פרשת ראה סי’ יח) שמעשר נתקן בעיקר לעמלי תורה.
וכן פסק בשו”ע (יור”ד סי’ רנא ס”ט) שעני ת”ח קודם לשאר עניים.
אולם בעניים חולים או מחוסרי לחם כתב בחכמת אדם (הל’ צדקה כלל קמה) שהם קודמים לכל הצדקות.
וכן כתב הט”ז (יור”ד סימן רנא סק”ו) שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש.

ב. אופן חלוקת כספי צדקה

פסק בשו”ע (יור”ד סימן רנ”א ס”ג) שיש להקדים בצדקה את קרוביו העניים, ועניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת ויושבי ארץ ישראל קודמים ליושבי חוצה לארץ.
וכתב בערוך השולחן (שם סע’ ד – ו) שאין הכוונה שיתן למי שקודם ולאחרים א”צ ליתן כלל, שא”כ עני שאין לו קרובים עשירים ימות ברעב, וכן עניי עיר שאין בה עשירים יגוועו ברעב. ולכן הדבר ברור שהכוונה בסדר קדימה היינו שלקודם יתן יותר. ולכן לקרוביו יתן יותר, ולעניי עירו יתן יותר מעניי עיר אחרת וכן כולם כמדרגה זו.

סיכום

צרכי בית תמחוי קודמים לצרכי ת”ח, ולכן יש לתת לצרכי בית התמחוי יותר מצרכי ת”ח והדבר תלוי באומדן דעת מה השיעור שיש לתת לכל אחת מהבקשות.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן