קניית בגדים בשלשת השבועות

שאלה:

האם מותר לקנות בגדים או מוצרים חדשים בשלושת השבועות?

תשובה:

יש לחלק בין שני זמנים.
א. מי”ז תמוז עד ר”ח אב.
ב. מר”ח אב עד ט’ באב. (תשעת הימים).

א. בבין המצרים עד ר”ח אב אין איסור על עצם קניית דבר חדש.
אלא הבעיה היא אמירת ברכת “שהחיינו”, שבה אנו מודים על “שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה” ,והרי זמן זה הוא זמן של פורענות.
כך פוסק השולחן ערוך (או”ח סימן תקנ”א סעיף י”ז): “טוב לזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש”.
אמנם בדבר שיחמיץ המצווה כפדיון הבן, אם ידחה הפדיון או אם יפדה בלא ברכה,לא ידחה, ויברך שהחיינו, אף שהוא בין המצרים.
והרמ”א מוסיף שהוא הדין בפרי שנמצא לו בין המצרים ולא יהא לו אחר ט’ באב, שגם כן יברך שלא להחמיץ המצווה.
על עצם דין זה, חולק הגר”א וסובר שאין זו אלא חומרא יתירא, ולכן מסיק המשנה ברורה, שבשבת אין להחמיר, כיוון שממילא הרבה אחרונים סברו שבשבת, אף שהיא בימי המצרים, אין בעיה לומר “בזמן הזה”, דשבת אין בה אבילות.
וכן הסיק הגר”ע יוסף שליט”א ביחוה דעת אף לספרדים.
והנה בקנית דברים שאין בהם ברכת שהחיינו אין בעיה כלל עד ר”ח אב.
ואלו הם:
1. דברים שאינם חשובים כל כך, שאין לו שמחה יתרה, כגרבים, לבנים וכדומה.
2. בגד שבשעת הקנין אינו ראוי תכף ללובשו, כגון שצריך תיקון, קיצור וכדו’, שאז הברכה היא בשעת הלבישה, ואם כן אפשר לקנות וללבוש רק בשבת או אחר ט’ באב.
(אמנם בבגד שראוי ללבישה מיד, הברכה היא בקניה, ולא בלבישה).
3. קנית דבר שאינו אישי, אלא לצורך הבית, שאז אין ברכתו שהחיינו אלא הטוב והמטיב, וממילא אין בעית אמירת “לזמן הזה”.

ב. מר”ח אב עד ט’ באב.
בימים אלו הבעיה אינה רק ברכת שהחיינו אלא עצם קנית הדבר החדש.
ודבר זה נלמד מן הירושלמי שכתב שנשים שנהגו שלא לסדר חוטי השתי וערב, מנהג טוב הוא.ומכאן למדו לכל בגד חדש להחל לתופרו, וכן לקנותו.
ולכן פסק השו”ע “יש אומרים שאסור לתקן בגדים חדשים ומנעלים חדשים בשבת זה, ויש להחמיר מראש חודש”.
והרמ”א הוסיף: “והוא הדין שאסור לקנותם…”.
ועל כן אף בגד שאינו חשוב כל כך כגרבים ונעלים, או בגד שצריך תיקון לפני לבישתו, אף שאין מברכים שהחיינו, אין לקנותו.
ולעניין כלים שאינם בגדים, יש שסברו שמותר לעשותם בתשעת הימים כי הירושלמי דבר דווקא על עשיית חוטי צמר וזה דומה לבגד.
ועל כן יהיה מותר לבנות ארון ספרים, אף שיש לו שמחה בדבר.
אך להביאו לביתו שזה דומה ללבישת בגד וגם יש לו שמחה יש לאסור (אגרות משה).
ואף בשבת שאחר ר”ח אב נהגו לא ללבוש חדש, אף לספרדים.

סיכום:

בימים בין י”ז תמוז לר”ח אב, אין לברך שהחיינו אלא בשבת או בדבר שלא יהיה לו אח”כ. אך מותר לקנות דברים שאין מברכים עליהם שהחיינו. מר”ח אב עד ט’ באב. אין לברך שהחיינו אפילו בשבת, וכן אין לקנות בגדים חדשים אפילו אין ברכתם שהחיינו. אמנם בדברים שאינם בגדים, כארון ספרים וכיו”צב מותר לקנותו (ולעשותו) אך לא יכניסו לביתו עד אחר ט’ באב.

מקורות:או”ח סימן תקנ”א סעיף ו’, י”ז. ומשנה ברורה שם, יחוה דעת ח”א סימן ל”ז.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן