קניית בגד חדש בתשעת הימים

שאלה:

האם מותר לקנות בגד חדש או מכונית חדשה בתשעת הימים ולהשאיר את הבגד או המכונית אצל המוכר עד אחר תשעה באב?

תשובה:

רצוי שיתן כסף למוכר אבל לא ימשוך את החפץ (לא יגביה את הבגד ולא ינהג במכונית) עד לאחר תשעה באב ואז עדיין יכולים המוכר והקונה לחזור בהם (ויש עליהם מי שפרע). ונראה שכדאי לנהוג שיגיד הקונה למוכר שקונה את החפץ לאחר תשעה באב בכסף שנותן עכשיו, ואז חלות הקנין אפ’ למי שפרע הוא רק לאחר תשעה באב, ובזה מותר לכ”ע.

מקורות:

לגבי לקנות פירות חדשים בתשעת הימים ולהשאירם עד לאחר תשעה באב, נראה שמותר שהרי לא מברך ברכת שהחיינו אלא בשעת האכילה ולא בשעת הקניה.

ועיין במסכת עירובין דף מ’ ע”ב: דאמר ר”נ זמן אומרו אפ’ בשוק. וכתב שם הרא”ש ס”ק י’ “ונהגו העולם לקבוע הברכה בשעה שאוכל ממין חדש”. ועיין בשו”ע או”ח ס’ רכ”ה סעיף ג’ שכתב הרואה פרי חדש “…ונהגו שלא לברך עד שעת אכילה”. ועיין במ”ב ס”ק י”א “דמי שאין ליבו שמח בראייתו רק באכילתו לכ”ע מברך רק אאכילתו”.

ועיין בשו”ע או”ח ס’ רכ”ג סעיף ג’: “בנה בית חדש או קנה כלים חדשים…מברך על כל פעם שהחיינו”. ובסעיף ד’: “בשעת הקנין יש לו ולברך אע”פ שעדיין לא נשתמש בהם שאין הברכה אלא ע”י שמחת הלב שהוא שמח בקנייתן”.

ועיין עוד בשו”ע או”ח ס’ תקנ”א סעיף י”ז: “טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש” ועיין מ”ב ס”ק צ”ח “אע”ג דאפילו אבל מברך שהחיינו, מ”מ ימים אלו כיון שהזמן ההוא הוא זמן פורענות, אין כדאי לומר שהחיינו לזמן הזה”.
ועיין בשו”ע חו”מ סימן ר”ד סעיף א’: “מי שנתן דמים ולא משך המטלטלים אע”פ שלא נקנו המטלטלים…כל החוזר בו בין לוקח ובין מוכר לא עשה מעשה ישראל וחייב לקבל מי שפרע”.

ועיין באגרות משה או”ח חלק ג’ סימן פ’, בנושא: ‘בכמה דברים חדשים לקנותן מר”ח מנ”א אם מותר’ “ומכונית חדשה אם הוא לתענוג פשוט שאסור גם מי”ז בתמוז דהא צריך לברך שהחיינו…ואם הוא מכונית לפרנסה כמו טראק וגם מכונית קטנה אפשר ג”כ שהוא לפרנסה…ומצד שהחיינו יברך אחר תשעה באב כי בשביל זה אין עליו ליבטל ממלאכתו”

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן