רישום רכב על שמו של חברו

שאלה:

עובד מדינה הזכאי להטבות כספיות (בנוסף על משכורתו) כהוצאות רכב, ביטוח רכב וכו’, ואין לו רכב. האם יכול חברו שיש רכב לרשום אותו שמו כדי לקבל את ההטבות האלה?
(יצוין שע”פ חוק אסור לעשות דבר זה)

תשובה:

לכאורה, במבט ראשון, המדינה נותנת הטבה זו לעובד מדינה שיש לו רכב, אם כן מצד הסברא היה שייך לומר מה משנה לנו למי ניתנת הזכות. אם יש זכות לעובד המדינה, יכול הוא להעביר את הזכות הזו גם לחברו.
אבל נראה לא כך. המדינה מעניקה זכות זו דוקא לאדם מסוים שהוא עובד מדינה, בגלל סיבות מיוחדות – שירגיש טוב ונוח במקום עבודתו, יתן תפוקה טובה של עבודה, וכן אם יהיה לו רכב יגיע למקום עבודתו רענן וצלול ולא עייף.
א”כ הזכות הזו מוענקת דוקא לאדם שהוא עובד המדינה ולא לאדם אחר, ולכן לא יכול לרשום את רכבו של חברו על שמו.

מקורות:

עיין בתוספתא בבא מציעא פרק ח’: “אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה ולהשכיר את עצמו ביום, לחרוש בפרתו ערבית ולהשכירה שחרית, לא יהא מרעיב ומסגיף את עצמו ומאכיל מזונותיו מפני גזל מלאכתו של בעל הבית” (וכן הביא הרי”ף בהלכות ב”מ דף נ”ב ע”ב בדפי הרי”ף).

עיין השו”ע חו”מ סימן של”ז סעיף י”ט: “אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה ולהשכיר עצמו ביום, ולא ירעב ויסגף עצמו ויאכיל מזונותיו לבניו, מפני ביטול מלאכתו של בעל הבית שהרי מחליש כוחו שלא יוכל לעשות מלאכת בעל הבית בכוח” וכתב שם הסמ”ע ס”ק ל”ט: “משא”כ פועל שעיקר מזונות שלו שיש לו כוח מהן אינו מהכרם הלכך אסור להרעיב נפשו ממזונות העיקרים”.

מוכח שעובד חייב לעבוד בכל כוחו. ולכן עובד מדינה מקבל את ההטבות הנוספות, כדי שיוכל להתפנות ולעבוד במשרדו בכל כוחו. ולכן, אותם ההטבות שייכים רק לו ולא לשום אדם אחר.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן