שופר בראש השנה

שאלה:

מדוע אנו תוקעים בשופר בראש השנה?

תשובה:

כתוב בתורה:
“ובחודש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם”.

וכתב הרמב”ם בהלכות תשובה:
“אע”פ שתקיעת השופר בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש בו, כלומר: עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם…”

דבריו נסמכים על הפסוק בעמוס (ג, ו):
“אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר וה’ לא עשה”.

טבעו של קול שופר שאין בו חיתוך הברות, להביא לידי פחד ויראה, ובפרט שבזמנם היה השופר משמש בשעת מלחמה, והמטרה להפחיד את האויב.
כך אנו, כשאנו שומעים קול שופר, צריכים להתעורר ולפחד מיום הדין ועל ידי כך נבוא לידי תשובה.
רב סעדיה גאון מביא עשרה טעמים לתקיעת השופר, וטעמיו מתחילים מבריאת העולם ועד ימות המשיח:
א. ראש השנה, הוא יום שנברא בו האדם שהמליך על עצמו את הקב”ה מלך על העולם, וכדרך מלכים שלהכתרתם תוקעים בחצוצרות. אף אנו תוקעים בשופר להמליך עלינו את ה’, כדברי דוד המלך “בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'”.
ב. ראש השנה הוא הראשון לעשרת ימי תשובה. תוקעים בו בשופר, כדרך שמלכים מזהירים על גזירותיהם שלא יעברו עליהם, כך תקיעת השופר באה להזהיר אותנו לשוב בתשובה לפני יום הכיפורים.
ג. להזכיר את מעמד הר סיני, בו נתנה תורה בלוית קול שופר, ונקבל על עצמנו כדרך שקבלו אבותינו “נעשה ונשמע”.
ד. להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו לשופר, שבאו להזהיר השומע שישוב בתשובה.
ה. להזכירנו את חורבן בית המקדש וקול תרועת האויבים שהחריבו, ככתוב: “כי קול שופר שמעה נפשי תרועת מלחמה”. ועל ידי שניזכר בחורבן בית המקדש, נתפלל לקב”ה לבניינו.
ו. להזכירנו עקידת יצחק, שמסר נפשו לשמים, כך נמסור אנו נפשנו ומאודנו על קדושת שמו.
ז. כאמור לעיל, להביא לידי מורא ופחד, ועל ידי כך נחזור בתשובה.
ח. להזכירנו יום הדין הגדול הקרב ובא, ונירא ונתכונן אליו ככתוב: “כי קרוב יום ה’ הגדול… יום שופר ותרועה”.
ט. להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל, ככתוב: “והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור הנידחים מארץ מצרים”.
י. להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה, ככתוב: “כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנשוא נס הרים תראו וכתקוע שופר תשמעו”.

כמו שאמרנו, רס”ג בטעמיו מכניס לתוך ראש השנה – יום הדין, את כל ההיסטוריה האנושית, ובפרט של עם ישראל. החל מבריאת העולם, מתן תורה לישראל, חורבן המקדש, יום הדין ותחית המתים. ועל ידי שנתעורר בשמיעת השופר מתוך מורא ופחד, נבין כי יש בדבר אזהרה לטובתנו. נגיע לידי רצון להתקרב לבוראנו ולשוב מחטאינו, ובזכות זה נזכה לשנה טובה, שנת גאולה וישועה, שנת שלום ושלוה והשקט ובטח. ונכתב לאלתר לחיים טובים.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן