שימוש בפלטה חשמלית שיש בה כמה “דרגות חום” בשבת

שאלה:

פלטה חשמלית עם מתגים שיכולים באמצעותם לוסת את החום (להגדיל או להקטין). האם הפלטה הזו מותרת בשימוש בשבת? האם יועיל להוציא את הכפתורים ממקומם?

תשובה:

פלטה חשמלית כזו אסורה לשימוש בשבת כיון שיש חשש שיגביר או ינמיך את חום הפלטה הוי ליה ככירה שאינה גרופה וקטומה, ואסורה בשימוש. יש חשש סביר שמא יגביר או ינמיך את החום (דלא כשיטת האגרות משה). כדי להשתמש בפלטה זו צריך להוציא את הכפתורים (או המתגים) ממקומם או להדביק עליהם נייר דבק עבה ואז זה מועיל כמו שמועיל טיט שנהגו לשים ע”ג תנורים ואז אין חשש שמא יחתה.
(להניח פתק בלבד שכתוב עליו “שבת” ליד כפתור הגז, צ”ע אם מועיל כמו לגבי מנורה שיש חשש “שמא יטה” שמועיל פתק “שבת”).

מקורות:

עיין במסכת שבת דף ל”ו ע”ב: “בגפת ובעצים לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את האפר”.

ועיין בשו”ע או”ח סימן רנ”ג סעיפים א’ – ה’: “ואסור להשהותו עליה אא”כ גרף דהיינו שהוציא ממנו כל הגחלים או קטם דהיינו שכסה הגחלים באפר למעט חומם”. ובמשנה ברורה ס”ק י”ד: “והטעם בכל זה כיון דגילה דעתו דלא בעי לגחלים סגי דבודאי לא אתי לחיתויי”.

ועיין עוד בשו”ע או”ח סימן רנ”ד סעיף א’: “ואם הוא בתנור וטח פיו בטיט בין גדי ועוף שלמים בין בשר שור או עז מותר דלא חיישינן לחיתוי” וא”כ ה”ה אם מוריד את כפתורי הפלטה או מדביק נייר דבק על כפתורי הפלטה.
ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק א’ סעיף כ”ה): “אולם פלטה חשמלית מיוחדת לשבת (טשולנט – פלטה) המיועדת לשמור על חום המאכל שעליה ואין רגילים לבשל עליה וגם אי אפשר להגדיל את מידת החום שלה אינה טעונה כיסוי נוסף ומותר להחזיר עליה את הכלי…”. ובהערה ס”ק ע”א “שמעתי מהגרש”ז אויערבך, ונימוקו עמו דבזה שמעמי דמערב שבת את הקדרה על פלטה כזאת הר”ז חשיב כקטומה. וגם לא שייך הטעם של שמא יחתה, כיון שאין הפלטה מיועדת לבישול, וגם אי אפשר להגדיל את מידת החום שלה ודינה כקש וגבבא שמותר אף להחזיר”.

ולא נראה כך מדברי האגרות משה (חלק או”ח חלק א’ סימן צ”ג): “בענין תנורי הגז שבמדינתנו בכסוי פח מתכות אם יש בזה דין כירה או תנור” וכתב שם “ולפ”ז אף בלא כיסוי גם על הכפתורים שעל ידם מקטינים ומגדילים אלא שיכסה רק את האש לבד נמי אפשר יש להתיר דגם בכיסוי על האש לבד הוא היכר גדול שאין דעתו לחתות ולהגדיל האש יותר וכמו שנוהגין הרבה, אך יותר טוב שהכיסוי של פח המתכות יכסה גם את הכפתורים כדי שההיכר יהיה גם במקום החיתוי כמו הקטום…אבל כיון שיותר מסתבר שגם בלא כיסוי הכפתורים הוא היכר חשוב יש להקל בשעת הדחק ואין למחות באלו הנוהגים היתר בכיסוי האש לבד”.

ועיין בספר פסקי תשובות (הרב שמחה ב”צ א. רבינוביץ) (ס’ רנ”ג סעיף ו’ עמ’ י”ז): “ויש שכתבו שטוב להקפיד שהכיסוי יכסה גם את הכפתורים שמגדילים ומקטינים הלהבה, אף שמדינא אין צריך” (דחשש שמא יחתה הוא בעצים שבכירה, אבל לא חיישינן שמא יביא עצים אחרים, והגדלת הלהבה היא כמו מביא עצים אחרים לכירה, ויש הסוברים שמדינא צריך לכסות את הכפתורים…” ועיין שם בהערה 26).

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן