שימוש בקולר ובמקרר בשבת

שאלה:

האם מותר להשתמש במתקן למים קרים (קולר) בשבת?

תשובה:

באחרוני זמננו דנו באריכות בנושא פתיחת מקרר בשבת, משום שעם פתיחת המקרר נכנס אויר חם וגורם למנוע לפעול, שהטרמוסטט מכוון שבמעלה מסוימת הוא מתחיל פעולת המנוע (יתכן וכיום ישנם סוגי מקררים שפועלים בצורה אחרת, ויש לדון בהם בנפרד).
קולר לקירור מים פועל בצורה דומה, כאשר אינו פועל והמים הקרים נשמרים, הטרומסטט מפסיק את פעולת המנוע, ועם התחממות המים הקרים שוב הוא מפעיל את המנוע.
אם כן, בהוצאת מים קרים נכנסים מים רגילים והטמפרטורה עולה ושוב יופעל המנוע באם הוא כבוי.
היוצא, שהבעיה בפתיחת המקרר והוצאת המים מהקולר. כאשר אין המנוע פועל, ועל ידי פתיחת המקרר, או הוצאת המים גורם הפותח, להפעלת המנוע. ואף שאין כוונתו לכך, וכל רצונו הוא להוציא את המזון מהמקרר, או המים את הקרים מהקולר, הרי זה בגדר ‘פסיק רישא’, דהיינו, ודאי שהפעולה תקרה ויש בזה איסור.
ואכן, שהיו שפסקו שאין לפתוח את המקרר רק בזמן שמנועו פועל, שאז אין כאן הפעלת מנוע אלא המשכת מצב, שמאריכים זמן הפעלתו, ובזה התירו. לעומתם סברו רבים כי מותר לפתוח המקרר, או להוציא מים מהקולר אף בזמן שמנוע אינו פועל ומהסיבות הבאות:
א. הרי המוציא מזון מהמקרר או מים מהקולר אינו חפץ בחימום, ולכן רצו להגדיר זאת כפסיק רישא דלא ניחא ליה, דהיינו שאין הדבר אכפת לו או אף יותר מכך, הוא אינו רוצה בחימום האויר במקרר, או המים בקולר.
אמנם, בנדון זה שינן שתי בעיות, שעל פיהן אין זה היתר מספיק:
1. יתכן ולא נוח לאדם חימום האויר במקרר, אך אחר שנעשה המעשה נוח לו שמנוע יפעל ויקרר האויר.
2. אפילו אם לא ניחא ליה, נחלקו הפוסקים בדבר, ועל פי לשו”ע יוצא, שאיסור דרבנן ישנו, וגם אליבא דהרמ”א, סומכים להקל (כערוך שסבר כן) רק בצירוף צדדים נוספים.
ב. הפעלת המנוע בשבת, לרוב השיטות אין בה איסור תורה, אלא איסור דרבנן, כיוון שאין הבערה כבהדלקת אור, אמנם לחזון איש יש בדבר איסור בונה מהתורה. ואם כן כאשר פותחים המקרר או הקולר, יתכן והמנוע כן פועל ואם כן, הרי זה ספק בדרבנן ולקולא.
ג. גם אם אין המנוע פועל. הרי פעולת האדם להפעלתו על ידי פתיחת הדלת או שתית מים, אינה מיידית אלא גורמת שהמנוע יפעל, ולכן יש לדון זה כגרמא. ואפילו אם גרמא אסורה שלא במקום הפסד, על כל פנים אין אומרים פסיק רישא, בגרמא.

לסיכום:

לרוב השיטות וכן המנהג רווח, מותר לפתוח מקרר בשבת בכל מקרה ואין צורך לבדוק אם המנוע פועל או לאו, וכן להשתמש בקולר לשתית מים קרים. אמנם יש שהחמירו שלא להשתמש רק כאשר המנוע פעול, והמחמיר תבוא עליו ברכה.
[לענין מתקן “באר” ביתי שבו יש ברז למים קרים וברז למים חמים ישנם שיקולים נוספים, ויש לעיין בדין – יעויין בדברי הרב רוזן בקובץ בית הלל טבת תשס”א שנה ב’ גיליון ב’].

מקורות: הרב שלמה זלמן אוירבך זצ”ל ב”מזכרת” ספר זיכרון לרי”א הרצוג זצ”ל. ציץ אליעזר ח”ח סימן י”ב אות ד’. יביע אומר ח”א סימן כ”א. שמירת שבת כהלכתה פרק י’ סעיף י”ב וההערות שם.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן