שירת הים בשביעי של פסח

שאלה:

מהו מנהג שירת הים בליל שביעי של פסח?

תשובה:

במדרש מובא:
“אז ישיר משה, אור שביעי ירדו לים שנא’ ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה, לשחרית עלו ישראל מן הים ונטבעו המצריים ובאותה שעה אמרו ישראל שירה שנאמר אז ישיר משה”.

כלומר, שירת הים נאמרה בבוקרו של שביעי של פסח, כאשר בקיעת ים סוף החלה בערב שביעי של פסח.
בראשון של פסח בליל הסדר אנו אומרים הלל על הנס שנעשה לנו ובשביעי של פסח את שירת הים. על הפסוק “אז ישיר משה” מובא במדרש:
“אז ישיר משה, הדא הוא דכתיב, פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה. מיום שברא הקב”ה את העולם ועד שעמדו ישראל על הים לא מצינו אדם שאמר להקב”ה אלא ישראל, ברא אדם ראשו ולא אמר שירה וכן יצחק מן המאכחלת ואל אמר שירה ובן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה, כיוון שבאו ישראל לים ונקרע להם מיד אמרו שירה לפני הקב”ה, שנאמר “אז ישיר משה ובני ישראל הוי פיה פתחה בחכמה, אמר הקב”ה לאלו הייתי מצפה ואין אז אלא שמחה שנאמר אז ימלא שחוק פינו…” (שמות רבה פ”ג, ד’).

ובשפת אמת מסביר שידוע לנו שאדם הראשון אמר שירה והוא “מזמור שיר ליום השבת” וכן אברהם ועוד.
רק הכוונה שעד אז הייתה זו שירת יחידים, ורק עכשיו נאמר השירה ע”י ציבור. וכבר אמרו פסח, הפה-סח.
ואם כן אנו מתחילים את הפסח בהלל על גאולתנו הפרטית והלאומית, ומסיימים בשירת הים שהיא, הפצת חסדי ה’ בפני כל באי עולם.
ועל כן נוהגים לומר שירת הים בליל שביעי של פסח.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן