שמיעת מוסיקה בשלשת השבועות

שמיעת מוסיקה בשלשת השבועות שאלה: האם אפשר לשמוע מוסיקה בשלושת השבועות וימי הספירה? תשובה: משנה בסוטה מובא: “משבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשחאות שנאמר בשיר לא ישתו יין”. ובגמרא בגיטין: “שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנין לן…

שינה ביום ראש השנה

שינה ביום ראש השנה שאלה: האם יש איסור לישון בראש השנה – ביום? תשובה: במסכת כריתות מובאים דברי רבה שאמר: “מאן דבעי למידע אי מסיק שתא או לא מייתי בהדין עשרה יומי שבין ראש השנה ליום הכיפורים…

שיכרות בפורים

שיכרות בפורים שאלה: מדוע מצווים אנו בפורים ב’שתיה’ וכיצד יש לקיים זאת? תשובה: בגמרא במגילה מובא: “אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן, לברוך מרדכי”. ומיד אחר כך מביאה הגמרא סיפור מוזר.…

שופר בראש השנה

שופר בראש השנה שאלה: מדוע אנו תוקעים בשופר בראש השנה? תשובה: כתוב בתורה: “ובחודש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם”. וכתב הרמב”ם בהלכות תשובה: “אע”פ שתקיעת השופר…

מקור תקיעת שופר בחודש אלול

מקור תקיעת שופר בחודש אלול בפרקי רבי אליעזר מובא “בראש חדש אלול אמר הקב”ה למשה: “עלה אלי ההרה” שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה: “משה עלה להר”, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקב”ה נתעלה…

שהחיינו בספירת העומר

שהחיינו בספירת העומר שאלה: האם מותר לברך “שהחיינו” בספירת העומר? תשובה: בשתי תקופות בשנה אנו נוהגים מנהגי אבלות מסוימים: בימי בין המצרים, מי”ז תמוז עד ט’ באב – בגלל חורבן הבית, ובימי הספירה (בחלקים ולפי המנהגים השונים…

קניית בגדים בשלשת השבועות

קניית בגדים בשלשת השבועות שאלה: האם מותר לקנות בגדים או מוצרים חדשים בשלושת השבועות? תשובה: יש לחלק בין שני זמנים. א. מי”ז תמוז עד ר”ח אב. ב. מר”ח אב עד ט’ באב. (תשעת הימים). א. בבין המצרים…

קיטנה בימי “בין המצרים”

קיטנה בימי “בין המצרים” שאלה: האם אפשר לארגן קייטנה ב”ימי בין המצרים”, שכלול בה טיולים ושחיה בבריכה? תשובה: במשנה ובגמרא בתענית מובאים מנהגי אבילות על חורבן הבית. מר”ח אב, ממעטים בשמחה. ומסבירים הפוסקים, דהיינו בעיקר עריכת נישואין…

ציור בחול המועד לקטנים

ציור בחול המועד לקטנים שאלה: האם מותר לילדים לצייר בחול המועד? תשובה: השולחן ערוך פוסק: “חול המועד אסור במקצת מלאכות ומותר בקצתן”. ומוסיף הרמ”א: “לפי צורך הענין שהיה נראה לחכמים להתיר”. נחלקו הראשונים, אם איסור מלאכה בחוה”מ…

פורים משולש ודיניו

פורים משולש ודיניו כאשר חל ט”ו באדר דהיינו שושן פורים בשבת, זהו פורים משולש. כיוון שגזרו חז”ל שלא לקרוא מגילה בשבת פן יבואו לידי טלטול ברשות הרבים, מקדימים קריאת המגילה לערב שבת שהוא י”ד באדר זמן פורים…

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן