אמירת תתקבל בבית האבל

אמירת תתקבל בתשעה באב לאחר קריאת איכה ובשחרית לכאורה השאלה הזאת נוגעת רק לציבור האשכנזי, הואיל והמחבר פסק בשו”ע יו”ד סי’ שפ”ד “אבל תוך ז’ אינו יכול להתפלל לפני העמוד, ומקורו בתשובת הרא”ש כלל כ”ז, דאם אין…

ניחום אבלים בתשעה באב

נושא : ניחום אבלים בתשעה באב הנושא כלל לא מוזכר בשו”ע ונו”כ, וכדי להורות עליו, התשובות נגזרות מדינים אחרים. בשו”ע סימן תקנ”ד, על הדברים האסורים בתשעה באב, כאמור, אין אזכור לנושא, אך בסעיף כ’ נאמר “אין שאלת…

מצות תלמוד תורה

מצות תלמוד תורה בהקדמת ה”אגלי טל” מביא הוא דברי מי שרצה לומר כי עיקר הלימוד הוא בלא שמחה, אלא כיוון שכך ציוה הקב”ה, ואילו הלומד בשמחה הרי זה כלומד “שלא לשמה”, אלא משום אהבתו ללמוד. וה”אגלי טל”…

מעשר כספים

מעשר כספים שאלה: האם יש חיוב להפריש ‘מעשר כספים’ מכספים שהתקבלו כמתנה לבר מצוה? ואם כן, האם אפשר לקנות בכסף זה ספרי קודש? תשובה: מצאנו נתינת מעשר כספים כבר אצל האבות: “ר’ יהושע בן קרחה אומר, אברהם…

מכירת ספרי לימוד לצורך נזקקים

מכירת ספרי לימוד לצורך נזקקים שאלה: האם יש עניין לתרום ספרי לימוד כדי שימכרום במחיר מוזל לנזקקים? תשובה: הרמב”ם בהלכות מתנות עניים (פ”י ה”ז) מונה שמונה מעלות בצדקה. כאשר המעלה העליונה היא החזקת יד ישראל שלאימק (יהיה…

מכונת גילוח

מכונת גילוח שאלה: באיזה מכונה מותר להתגלח? תשובה: בגמרא מכות מובא: “תנו רבנן: ‘ופאת זקנם לא יגלחו’. יכול אפילו אפילו גלחו במספרים יהיה חייב? תלמוד לומר ‘לא תשחית’, אי לא תשחית יכול אם לקטו במלקט (כלי ספר…

תלמוד תורה

תלמוד תורה שאלה: במה יוצאים ידי חובת תלמוד תורה? תשובה: נאמר בתורה: “והגית בו יומם ולילה”, ומכאן למדו על החובה לעסוק בתורה, בין ביום ובין בלילה וכך מובא בשו”ע: “כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני…

התרמת אחרים לצדקה

התרמת אחרים לצדקה שאלה: האם יש מצווה להתרים אחרים לצדקה? תשובה: חשיבותה של מצוות צדקה, אין צורך להאריך בה. במסכת בבא בתרא דף ט. מובא: “א”ר אלעזר, גדול המעשה יותר מהעושה שנאמר (ישעיהו ל”ב): ‘והיה מעשה הצדקה…

גילוח

גילוח שאלה: היכן אסור להתגלח, והאם אסור בכל כלי? תשובה: נאמר בתורה (ויקרא י”ט, כ”ז): “לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך”. יש כאן שני איסורים: הקפת פאת הראש והשחתת פאת הזקן. פאות הראש הן…

בובה למשחק

בובה למשחק שאלה: האם יש איסור בקניית או עשיית בובה למשחק? תשובה: בגמרא עבודה זרה מובא: “תניא כל הפרצופות מותר חוץ מפרצוף אדם, אמר רב יהודה בריה דרב יהושע מפרקיה דרבי יהושע שמיע לי לא תעשון איתי…

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן